Educational guide 2019_20
Facultade de Ciencias da Educación
Grao en Educación Social
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 That the students have showed to possess and comprise knowledges in an area of study that splits of the base of the general secondary education, and is used to find to a level that, although it supports in books of text advanced, includes also some appearances that involve pertinent knowledges of the avant-garde of his field of study.
  CB2 That the students know to apply his knowledges to his work or vocation of a professional form and possess the competitions that are used to show by means of the preparation and defence of arguments and the resolution of problems inside his area of study.
  CB3 That the students have the capacity to gather and interpret notable data (usually inside his area of study) to issue trials that include a reflection on notable subjects of social, scientific or ethical issues.
  CB4 That the students can transmit information, ideas, problems and solutions to a so much specialised public as no skilled.
  CB5 That the students have developed those skills of learning necessary to undertake back studies with a high degree of autonomy.
Type CG Code General Competences
  CG1 Transmit, promote and develop the culture
  CG2 Generate social networks, contexts, processes and educational and social resources
  CG3 Take part like social mediator, cultural and educational
  CG4 Know, analyse and investigate the social and educational contexts
  CG5 Design, implement and evaluate socioeducational programs and projects
  CG6 Manage, direct, coordinate and organise socioeducational institutions and resources
Type CE Code Specific Competences
  CE1 Integrar criticamente os supostos teóricos, filosóficos, históricos, sociolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, culturais, políticos, lexislativos que están na base dos procesos de intervención socioeducativa
  CE2 Estar capacitado/a para o diagnostico e a mediación na prevención e resolución de conflitos en condicións de desigualdade e crises en comunidades socioeducativas
  CE3 Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
  CE4 Analizar e diagnosticar a realidade complexa que fundamenta o desenvolvemento dos procesos socioeducativos
  CE5 Coñecer os fundamentos do deseño e uso dos medios, recursos e estratexias para a intervención socioeducativa e incorporalos nos diferentes ámbitos de acción socioeducativa
  CE6 Comprender a traxectoria da educación social e a configuración do seu campo e identidade profesional, a nivel comunitario, estatal, europeo e internacional
  CE7 Manexar con criterio métodos e estratexias de investigación cuantitativas e cualitativas, e aplicalas ás realidades socioeducativas
  CE8 Potenciar estruturas e procesos de participación e acción comunitaria, aplicando programas e técnicas de intervención (dinámica de grupos, motivación, negociación e promoción da asertividade...)
  CE9 Desenvolver programas e proxectos no contexto familiar e escolar
  CE10 Desenvolver programas e proxectos no ámbito da educación especializada (menores, necesidades educativas especiais, centros de saúde, condutas adictivas, institucións penitenciarias, e persoas e colectivos en risco de exclusión...)
  CE11 Organizar e administrar proxectos e servizos culturais, ambientais, de lecer e tempo libre
  CE12 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e cooperación ao desenvolvemento
  CE13 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención no ámbito cultural
  CE14 Deseñar, aplicar e avaliar programas de educación permanente e de persoas adultas e anciás
  CE15 Deseñar, aplicar e avaliar programas para a inserción social e laboral
  CE16 Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e avaliación sobre accións, procesos e resultados socioeducativos
  CE17 Dominar as metodoloxías de dinamización social e cultural
  CE18 Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía
  CE19 Administrar, coordinar e supervisar entidades, equipamentos e grupos, en función de diferentes contextos e necesidades
  CE20
  CE21 Asesorar e/ou acompañar a persoas e/ou grupos en procesos de desenvolvemento socioeducativo
  CE22 Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios deontolóxicos do/a educador/a social
Type CT Code Transversal Competences
  CT1
  CT2 Planificación e organización
  CT3 Comunicación oral e escrita na/s lingua/s materna/s con apertura a outros códigos lingüísticos, en especial, as linguas cooficiais na comunidade galega
  CT4 Utilización das TIC no ámbito de estudo e contexto profesional
  CT5 Xestión da información
  CT6 Resolución de problemas e toma de decisións
  CT7 Dominio de metodoloxías e técnicas educativas, dinamizadoras de asesoramento e orientación
  CT8 Capacidade crítica e autocrítica
  CT9 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos doutras áreas e en distintos contextos
  CT10 Recoñecemento e respecto de a diversidade e multiculturalidade
  CT11 Habilidades interpersoais
  CT12 Compromiso ético
  CT13 Autonomía na aprendizaxe
  CT14 Adaptación a situacións novas
  CT15 Creatividade
  CT16 Liderado
  CT17 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT18 Apertura á aprendizaxe ao longo de toda a vida
  CT19 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional
  CT20 Orientación á calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000