Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Transmitir, promover e desenvolver a cultura
  CG2 Xerar redes sociais, contextos, procesos e recursos educativos e sociais
  CG3 Intervir como mediador social, cultural e educativo
  CG4 Coñecer, analizar e investigar os contextos sociais e educativos
  CG5 Deseñar, implementar e evaluar programas e proxectos socioeducativos
  CG6 Xestionar, dirixir, coordinar e organizar institucións e recursos socioeducativos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Integrar criticamente os supostos teóricos, filosóficos, históricos, sociolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, culturais, políticos, lexislativos que están na base dos procesos de intervención socioeducativa
  CE2 Estar capacitado/a para o diagnostico e a mediación na prevención e resolución de conflitos en condicións de desigualdade e crises en comunidades socioeducativas
  CE3 Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
  CE4 Analizar e diagnosticar a realidade complexa que fundamenta o desenvolvemento dos procesos socioeducativos
  CE5 Coñecer os fundamentos do deseño e uso dos medios, recursos e estratexias para a intervención socioeducativa e incorporalos nos diferentes ámbitos de acción socioeducativa
  CE6 Comprender a traxectoria da educación social e a configuración do seu campo e identidade profesional, a nivel comunitario, estatal, europeo e internacional
  CE7 Manexar con criterio métodos e estratexias de investigación cuantitativas e cualitativas, e aplicalas ás realidades socioeducativas
  CE8 Potenciar estruturas e procesos de participación e acción comunitaria, aplicando programas e técnicas de intervención (dinámica de grupos, motivación, negociación e promoción da asertividade...)
  CE9 Desenvolver programas e proxectos no contexto familiar e escolar
  CE10 Desenvolver programas e proxectos no ámbito da educación especializada (menores, necesidades educativas especiais, centros de saúde, condutas adictivas, institucións penitenciarias, e persoas e colectivos en risco de exclusión...)
  CE11 Organizar e administrar proxectos e servizos culturais, ambientais, de lecer e tempo libre
  CE12 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención socioeducativa no ámbito do desenvolvemento comunitario e cooperación ao desenvolvemento
  CE13 Deseñar, aplicar e avaliar programas e estratexias de intervención no ámbito cultural
  CE14 Deseñar, aplicar e avaliar programas de educación permanente e de persoas adultas e anciás
  CE15 Deseñar, aplicar e avaliar programas para a inserción social e laboral
  CE16 Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación e avaliación sobre accións, procesos e resultados socioeducativos
  CE17 Dominar as metodoloxías de dinamización social e cultural
  CE18 Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía
  CE19 Administrar, coordinar e supervisar entidades, equipamentos e grupos, en función de diferentes contextos e necesidades
  CE20 Asesorar na elaboración e aplicación de plans, programas, proxectos e actividades socioeducativas
  CE21 Asesorar e/ou acompañar a persoas e/ou grupos en procesos de desenvolvemento socioeducativo
  CE22 Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios deontolóxicos do/a educador/a social
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análise e síntese
  CT2 Planificación e organización
  CT3 Comunicación oral e escrita na/s lingua/s materna/s con apertura a outros códigos lingüísticos, en especial, as linguas cooficiais na comunidade galega
  CT4 Utilización das TIC no ámbito de estudo e contexto profesional
  CT5 Xestión da información
  CT6 Resolución de problemas e toma de decisións
  CT7 Dominio de metodoloxías e técnicas educativas, dinamizadoras de asesoramento e orientación
  CT8 Capacidade crítica e autocrítica
  CT9 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos doutras áreas e en distintos contextos
  CT10 Recoñecemento e respecto de a diversidade e multiculturalidade
  CT11 Habilidades interpersoais
  CT12 Compromiso ético
  CT13 Autonomía na aprendizaxe
  CT14 Adaptación a situacións novas
  CT15 Creatividade
  CT16 Liderado
  CT17 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT18 Apertura á aprendizaxe ao longo de toda a vida
  CT19 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional
  CT20 Orientación á calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000