Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Mediación en conflitos e situacións de violencia
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
B1 Transmitir, promover e desenvolver a cultura
B2 Xerar redes sociais, contextos, procesos e recursos educativos e sociais
B3 Intervir como mediador social, cultural e educativo
B4 Coñecer, analizar e investigar os contextos sociais e educativos
B5 Deseñar, implementar e evaluar programas e proxectos socioeducativos
B6 Xestionar, dirixir, coordinar e organizar institucións e recursos socioeducativos
C1 Integrar criticamente os supostos teóricos, filosóficos, históricos, sociolóxicos, psicolóxicos, pedagóxicos, culturais, políticos, lexislativos que están na base dos procesos de intervención socioeducativa
C2 Estar capacitado/a para o diagnostico e a mediación na prevención e resolución de conflitos en condicións de desigualdade e crises en comunidades socioeducativas
C3 Asumir e orientarse segundo valores de igualdade e de cidadanía democrática, e capacitar para a prevención e a mediación en casos de violencia nas súas diferentes manifestacións (simbólica, de xénero, laboral, escolar, sexual, étnica...)
C6 Comprender a traxectoria da educación social e a configuración do seu campo e identidade profesional, a nivel comunitario, estatal, europeo e internacional
C7 Manexar con criterio métodos e estratexias de investigación cuantitativas e cualitativas, e aplicalas ás realidades socioeducativas
C9 Desenvolver programas e proxectos no contexto familiar e escolar
C10 Desenvolver programas e proxectos no ámbito da educación especializada (menores, necesidades educativas especiais, centros de saúde, condutas adictivas, institucións penitenciarias, e persoas e colectivos en risco de exclusión...)
C18 Ter capacidade para potenciar as relacións interpersoais, desenvolver habilidades de comunicación interpersoal, solidariedade e empatía
C22 Estar comprometido coa calidade de actuación e moverse de acordo cos principios deontolóxicos do/a educador/a social
D1 Capacidade de análise e síntese
D2 Planificación e organización
D3 Comunicación oral e escrita na/s lingua/s materna/s con apertura a outros códigos lingüísticos, en especial, as linguas cooficiais na comunidade galega
D4 Utilización das TIC no ámbito de estudo e contexto profesional
D5 Xestión da información
D6 Resolución de problemas e toma de decisións
D7 Dominio de metodoloxías e técnicas educativas, dinamizadoras de asesoramento e orientación
D8 Capacidade crítica e autocrítica
D9 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos doutras áreas e en distintos contextos
D11 Habilidades interpersoais
D12 Compromiso ético
D13 Autonomía na aprendizaxe
D14 Adaptación a situacións novas
D15 Creatividade
D16 Liderado
D17 Iniciativa e espírito emprendedor
D19 Compromiso coa identidade, desenvolvemento e ética profesional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000