Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Situacións de comunicación en lingua estranxeira: Francés
   Competencias
Código Descrición
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
CG3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
CG4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
CG5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
CG7 Colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social. Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa
CG8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
CG9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
CG10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
CG11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
CE43 Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación
CE50 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües
CE51 Expresarse, oralmente e por escrito nunha lingua estranxeira
CE52 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
CE61 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar
CT11 Traballo nun contexto internacional
CT12 Habilidades nas relacións interpersoais
CT13 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT14 Razoamento crítico
CT15 Compromiso ético
CT16 Aprendizaxe autónoma
CT17 Adaptación a novas situacións
CT18 Creatividade
CT19 Lideranza
CT20 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT21 Iniciativa e espírito emprendedor
CT22 Motivación pola calidade
CT23 Sensibilidade por temas medioambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000