Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
  CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
  CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
  CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles
  CG5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
  CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
  CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na primeira infancia.
  CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da personalidade na primeira infancia
  CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
  CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
  CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
  CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no periodo 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
  CE2 Coñecer os desenvolvementos da psicología evolutiva da infancia nos periodos 0-3 e 3-6.
  CE3 Coñecer os fundamentos de atención temprana.
  CE4 Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
  CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
  CE6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
  CE7 Identificar dificultades de aprendizaxe, disfunciones cognitivas e as relacionadas coa atención.
  CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
  CE9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
  CE10 Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
  CE11 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar.
  CE12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
  CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sostenible.
  CE14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
  CE15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
  CE16 Identificar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e visual.
  CE17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar devanditos trastornos.
  CE18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado dos estudantes.
  CE19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación e saber ser flexible no exercicio da función docente.
  CE20 Valorar a importancia da estabilidade e a regularidad na contorna escolar, os horarios e os estados de ánimo do profesorado como factores que contribúen ao progreso armónico e integral dos estudantes.
  CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
  CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
  CE23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e a mellóraa en educación infantil.
  CE24 Dominar as técnicas de observación e rexistro.
  CE25 Abordar análise de campo mediante metodoloxía observacional utilizando tecnoloxías da información, documentación e audiovisuales.
  CE26 Saber analizar os datos obtidos, comprender críticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
  CE27 Situar a escola infantil no sistema educativo español, no contexto europeo e no internacional.
  CE28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
  CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
  CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
  CE31 Coñecer a lexislación que regula as escolas infantís e a súa organización.
  CE32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
  CE33 Coñecer os fundamentos científicos, matemáticos e tecnolóxicos do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes .
  CE34 Coñecer estratexias didácticas para desenvolver representacións numéricas e nocións espaciais, geométricas e de desenvolvemento lóxico.
  CE35 Comprender as matemáticas como coñecemento sociocultural.
  CE36 Coñecer a metodoloxía científica e promover o pensamento científico e a experimentación.
  CE37 Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, os costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia.
  CE38 Coñecer os momentos máis sobresalientes da historia das ciencias e as técnicas e a súa transcendencia.
  CE39 Elaborar propostas didácticas en relación coa interacción ciencia, técnica, sociedade e desenvolvemento sostenible.
  CE40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
  CE41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
  CE42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
  CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
  CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
  CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
  CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
  CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
  CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
  CE50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
  CE51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
  CE52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
  CE53 Coñecer os fundamentos musicais, plásticos e de expresión corporal do currículo desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
  CE54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
  CE55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios lúdicos.
  CE56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a creatividade.
  CE57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
  CE58 Promover a sensibilidade relativa á expresión plástica e á creación artística.
  CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
  CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
  CE61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de técnicas e estratexias necesarias.
  CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
  CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
  CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
  CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
  CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
  CE67 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo fin de Grado que compendia a formación adquirida ao longo de todos os ensinos descritos.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análise e síntese
  CT2 Capacidade de organización e planificación
  CT3 Comunicación oral e escrita
  CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
  CT5 Coñecemento de informática
  CT6 Capacidade de xestión da información
  CT7 Resolución de problemas
  CT8 Toma de decisións
  CT9 Traballo en equipo
  CT10 Traballo nun contexto internacional
  CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
  CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  CT13 Razoamento crítico
  CT14 Compromiso ético
  CT15 Aprendizaxe autónoma
  CT16 Adaptación a novas situacións
  CT17 Creatividade
  CT18 Lideranza
  CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
  CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT21 Motivación pola calidade
  CT22 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000