Educational guide 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Aprendizaxe das ciencias sociais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Comentarios de texto, participación en debates, propostas... Os resultados de aprendizaxe agardados son: - Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, as costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia -Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos acaídos 30 CB1
CB3
CG2
CG9
CG12
CE13
CE26
CE44
CT1
CT3
CT12
CT14
Traballo tutelado Realización en grupo dunha Unidade Didáctica seleccionada. Os resultados de aprendizaxe agardados son: - Elaborar propostas didácticas en relación coa aprendizaxe do medio social na Educación Infantil -Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos acaídos 10 CB2
CB4
CG3
CG11
CE12
CE23
CE24
CE29
CE30
CE36
CE39
CT2
CT6
CT9
CT15
Presentación Presentación e defensa da Unidade Didáctica seleccionada: Os resultados de aprendizaxe agardados son: - Coñecer as estratexias didácticas para desenvolver as nocións espazo-temporais -Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe do medio social 10 CB4
CB5
CG2
CG7
CE21
CE28
CE40
CE41
CT2
CT3
CT5
CT9
CT17
CT21
Exame de preguntas de desenvolvemento Unha proba teórica sobre os conceptos básicos e contidos do temario. Os resultados de aprendizaxe agardados son: -Coñecer os fundamentos do currículo desta etapa -Coñecer as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes sobre o medio social -Coñecer as estratexias didácticas para desenvolver as nocións espazo-temporais -Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, as costumes, as crenzas e os movementos sociais e políticos ao longo da historia 50 CB1
CG1
CG12
CE1
CE2
CE4
CE14
CE37
CE38
CT3
CT7
CT13
CT19
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia na primeira convocatoria (abril-maio), o alumnado que asista regularmente a clase deberá superar
unha proba teórica sobre os conceptos básicos e os contidos do temario (exame final), así como realizar os traballos de aula
e tutelados propostos. En caso de non asistir e non realizar as actividades, faranse no exame final (oficial), na segunda
convocatoria (xullo) ou nas convocatorias extraordinarias. As notas das actividades das clases B, e a nota da Unidade
Didáctica (clases C), no caso de que se realizaron na aula, conservaranse na segunda convocatoria (xullo) e nas convocatorias
extraordinarias. Quen non as teña realizado, deberá facelas para superar a materia. 

O calendario das probas oficiais de avaliación pódese consultar na web da facultade

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000