Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Idioma estranxeiro I: Francés
   Competencias
Código Descrición
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacífica de conflitos. Saber observar sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reflexionar sobre eles
CG5 Reflexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identificar posibles disfuncións e velar pola súa correcta evolución. Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na primeira infancia.
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da personalidade na primeira infancia
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
CE6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se susciten
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sostenible.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
CE40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
CE41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
CE42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
CE50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
CE51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
CE52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
CE54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
CE55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios lúdicos.
CE56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a creatividade.
CE57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
CE61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de técnicas e estratexias necesarias.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planificación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
CT22 Sensibilidade por temas ambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000