Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicoloxía: Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Os alumnos presentarán informes escritos das actividades realizadas nos pequenos grupos. 10 da nota final. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG11
CE5
CE19
CE22
CE29
CE60
CE62
CT1
CT3
CT7
CT11
CT13
CT16
CT21
Resolución de problemas e/ou exercicios As probas de avaliación consistirán en responder por escrito a preguntas de resposta curta sobre os contidos do programa da asignatura. As preguntas serán calificadas con 1 ou 0 puntos. 50 da nota final CG8
CG9
CE5
CE15
CE16
CE18
CE19
CE21
CE22
CE59
CT1
CT3
CT13
CT14
CT21
Traballo Os alumnos elaborarán polo menos un programa de intervención sobre aqueles trastornos propostos polo profesor. Presentarán informes por escrito que serán expostos na aula na data sinalada. A asistencia as sesións de grupos medianos é obrigatoria. 40 da nota final CB3
CB4
CB5
CG10
CG11
CE5
CE16
CE17
CE18
CE21
CE23
CE24
CE29
CE32
CE36
CE59
CE60
CE62
CT2
CT3
CT8
CT9
CT14
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Tanto para asistentes como para non asistentes: Para aprobar a materia é preciso acadar o 50% da puntuación en cada unha das partes avaliadas.

Criterios de avaliación para NON asistentes: Os alumnos para ser considerados non asistentes o comunicarán por escrito ao profesor durante o mes de xaneiro; de non ser así serán considerados asistentes. 

Con
independencia da súa asistencia ou non ás clases, o alumnado gozará de
condicións equivalentes de avaliación

Exame: 50% da nota final. Tipo de exame igual ao dos asistentes.

Traballos e proxectos: 40% da nota final. Os alumnos terán que elaborar polo menos un programa de intervención sobre algún dos trastornos do comportamento. As instrucións e o seguimento serán realizados nas horas de titoría, sendo obrigatoria a asistencia do alumno a un mínimo de dúas sesións. A non asistencia suporá o suspenso nesa parte. Os programas serán defendidos oralmente polo alumno no día e hora que o profesor sinale.

Traballos de aula: 10% da nota final. Os alumnos entregarán por escrito comentarios sobre os temas de debate propostos polo profesor.

As competencias non adquiridas na primeira convocatoria (mes de maio), serán de novo avaliadas na segunda (xullo).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000