Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación
 Materias
  Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense as mesmas metodoloxías adaptándoas aos medios telemáticos.

* Metodoloxías docentes que se modifican
- A lección maxistral achegarase a información a través de faitic e o alumnado poderá consultar as dúbidas a través do/os medios que indique o profesor, que serán correo electrónico, videoconferencia e foros.
- A resolución de problemas farase, subindo os casos a faitic no apartado exercicios, o alumnado resolveraos e consultará as dúbidas a través de correo electrónico, videoconferencia e foros.
- Estudo de casos, levará a cabo o mesmo procedemento que na resolución de problemas.
- O traballo tutelado, o alumnado elaborará o traballo que previamente acorde co profesor e contará co asesoramento do profesor a través dos medios indicados anteriormente.
- O debate levaráse a cabo a través do foro de discusión que se abrirá en faitic.
- A presentación/exposición do traballo por parte do alumno farase mediante videoconferencia.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*titorías)
As titorías faranse a través de correo electrónico, videoconferencia ou mesmo por teléfono. Previamente o alumnado acordará co profesor o momento no que se levará a cabo, en caso de facelo por videoconferencia ou teléfono.

* Modificacións (se proceden) dos contidos a impartir
Non hai modificacións.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non hai modificacións.


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Terán o mesmo peso que está establecido na guía.

* Probas pendentes que se manteñen
Mantéñenese todas excepto o apartado de presentación, no caso de que non se poida facer a exposición do tema ou resultados do traballo de forma presencial, sumaráselle o 10% ó apartado de traballo tutelado pasando este a ter un peso dun 40%.

* Información adicional
No caso de que non poidan facerse as probas de forma presencial, faranse abrindo o exercicio exame en faitic á hora e data sinaladas pola dirección do máster e subirase a faitic á hora que o indique o profesor.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000