Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Analizar e relacionar a dimensión e o carácter dinámico do Turismo e o seu incidencia na Xestión e Dirección.
  CG2 Predecir os potenciais turísticos dun territorio.
  CG3 Utilizar métodos de xestión empresarial que conduzan á innovación e desenvolvemento do negocio.
  CG4 Definir prioridades na consecución de obxectivos.
  CG5 Hipotetizar as novas situacións.
  CG6 Aconsellar estratexias e resolver problemas.
  CG7 Planear nun contexto de responsabilidade social.
  CG8 Inferir e valorar con espírito crítico os resultados obtidos.
  CG9 Aplicar as técnicas de promoción e de marketing de servizos.
  CG10 Negociar: chegar a acordos.
  CG11 Organizar e liderar equipos.
  CG12 Definir as competencias e habilidades a nivel individual, grupal e organizativo.
  CG13 Promover o coñecemento e desenvolver instrumentos e procedementos que sexan sensibles ao recoñecemento das diferenzas entre mulleres e homes, procedencia e funcionalidad, á vez que potencien o enriquecimiento humano dos equipos e das persoas sen diferenciar en canto a xénero, oportunidades e accesibilidad para todos, incluíndo os valores democráticos da sociedade europea actual, o fomento da cultura da paz e a protección medioambiental.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Aplicar instrumentos de planificación.
  CE2 Analizar críticamente a información económico-patrimonial das organizacións turísticas.
  CE3 Aplicar sistemas de calidade e xestión medioambiental, económica e social.
  CE4 Explicar o marco legal que regula as actividades turísticas.
  CE5 Diferenciar a importancia das redes nas que a organización atópase inmersa e usalas para situarse fronte a outras organizacións.
  CE6 Describir as áreas de xestión da administración pública turística.
  CE7 Listar as competencias e funcións das diferentes áreas de xestión.
  CE8 Definir as novas tendencias na creación de produtos turísticos.
  CE9 Describir as políticas públicas que afectan ao destino.
  CE10 Citar as técnicas de dirección empresarial.
  CE11 Definir as tendencias e a dinámica do os mercados turísticos.
  CE12 Dirixir, organizar e gestionar medioambientalmente os distintos tipos de entidades turísticas, así como dos seus diferentes departamentos (financeiro, comercial, persoal, ...).
  CE13 Gestionar o territorio turístico con criterios sostenibles.
  CE14 Decidir sobre a aplicación das novas tecnoloxías.
  CE15 Diagnosticar necesidades e oportunidades e identificar as potencialidades e ameazas do destino.
  CE16 Deseñar produtos e priorizar proxectos turísticos.
  CE17 Explicar o destino turístico como sistema.
  CE18 Valorar sistemas de control da evolución da actividade turística.
  CE19 Aplicar técnicas de recolleita e análise de datos.
  CE20 Relacionar axentes implicados no desenvolvemento do produto turístico.
  CE21 Construír a imaxe da organización.
Carácter CT Código Competencias Transversais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000