Educational guide 2017_18
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
University Master's Degree in Sports Business Administration
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1
  CG2
  CG3
  CG4
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8 Posuír coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección
  CE9 Coñecer a relación entre a empresa e a súa contorna avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sostenibilidade empresarial
  CE10 Dispoñer de habilidades de xestión e mercadotencia para postos de responsabilidade en institucións deportivas.
  CE11 Identificar os desafios que afrontan na actualidade os xestores e organizadores de eventos deportivos.
  CE12 Adquirir a capacidade de xestionar o deporte e as institucións deportivas nun ambiente global e variado
  CE13 Posuír coñecementos básicos da normativa e a xurisprudencia vencellada ao deporte relacionada coa actividade mercantil e empresarial, así como as consecuencias xurídicas previstas para as distintas condutas delituosas.
Type CT Code Transversal Competences
  CT1 Capacidad de trabajo en los diferentes contextos del ámbito deportivo de forma autónoma y con iniciativa.
  CT2 Capacidade de traballo en equipo, desenvolvendo habilidades de liderado e de relación interpersoal.
  CT3 Capacidade para traballar en ambientes de presión.
  CT4 Capacidade de aplicar o coñecemento á práctica.
  CT5 Compromiso ético e de responsabilidade social.
  CT6 Habilidades de comunicación verbal e non verbal.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000