Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  E-marketing no sector turístico
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Entregaranse casos e exercicios que haberá que resolver 21 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CE6
CE15
CT3
Presentación Presentacións na aula e participacións nos debates que xurdan na aula 18 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CE6
CE15
CT3
Traballo tutelado Traballo a realizar de forma autónoma polo estudante 21 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CE6
CE15
CT3
Resolución de problemas e/ou exercicios Preguntas curtas acerca do temario 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Aplicarase un sistema doble de posible avaliación; podendo o alumno optar por aquel que desexe:

1) AVALIACIÓN CONTINUA

Consistirá nunha avaliación durante todo o cuadrimestre, na que se valorará a participación nas clases, o enriquecemento que se faga ao traballo conxunto nas aulas (tanto nas sesión teóricas como nas prácticas), o traballo na resolución de casos prácticos realizado polo alumnos nas clases,  os traballos realizados  (tanto na aula como fora dela)  polos alumnos tanto dun xeito individual como en grupo, así como a presentación dos mesmos.

No caso de que o alumno non poda demostrar que ten adquirido coñecementos suficientes cos traballos realizados ao longo do curso de forma continuada, terá que superar unha proba final que incluirá preguntas Teóricas e/ou de aplicación práctica.

Esta modalidade é aplicable nas convocatorias do mesmo curso académico.

2) AVALIACIÓN NON CONTINUA

No caso de que o estudante non opte pola avaliación continua, este terá que realizar unha proba escrita. Dita proba comporase de duas partes: Teórica ( poderá conter preguntas tipo test e/ou preguntas curtas e de desenvolvemento) Prácitca: resolución de preguntas que requiran a aplicación práctica dos coñecementos. Esta proba NON ten porque ser igual a que terán que superar os alumnos que opten pola avaliación continuada,

En segunda convocatoria, manterase o procedemento de avaliación anteriormente descrito.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000