Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  E-marketing no sector turístico
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas, sexan presenciais ou virtuais.

* Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.. as que se daban presenciualmente realizaranse vitualmente

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Mediante Email, faitic, despacho Virtual, Aplicacións de mensaxería instantanea, Skype, Zoomo ou RRSS

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Non

* Outras modificacións
NON

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

1.- EVALUACIÓN CONTINUA
Consistirá nunha avaliación durante todo o cuadrimestre, na que se valorará a participación en clases (sexan presenciais ou Virtuais), a resolución de exercicios e traballos en grupo e individuais (durante elas e/ou fora delas)
Aqueles alumnos que realizasen o 100% de actividades avaliaranse en función dos devanditos traballos.
Para aqueles alumnos que non realizasen a totalidade das actividades, realizarase un exame da materia a través de calquera ferramenta de vídeo conferencia daquelas partes non realizadas.
2) AVALIACIÓN NON CONTINUA
- Poderán optar a ela todos os os alumnos non acollidos a modalidade de avaliación continua.
- Realizarase un exame final ou ben escrito en modalidade presencial ou oral no caso que se teña que facer en modalidade virtual, dependendo das indicacións respecto diso do reitorado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000