Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Linguas estranxeiras para o turismo IIB: Francés
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen

Avaliación contínua cos mesmos porcentaxes e os controis.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As clases levaríanse a cabo polo campus remoto e
as tarefas entregaríanse polo campus virtual.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

Titorías virtuais no horario presencial

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non se modificarían

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe

Mantense o libro de texto de lingua francesa para o turismo.

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

Mantéñense as porcentaxes da guía didáctica
Avaliación contínua: 50% (incluido a entrega do glosario)
Controis: 50 %
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000