Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Realización de probas tipo test de cada tema. 20
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas de avaliación da materia 40
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización de probas sobre as prácticas realizadas 40
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Ao comezo do curso,  o estudante deberá decidir o seu método de avaliación entre os seguintes:

AVALIACIÓN CONTINUA:

❍ As actividades e probas realizadas ao longo do curso para a avaliación continua constituirán un 100% da nota final.

❍ Aqueles estudantes que non alcancen unha nota final (media ponderada das probas paricais) igual ou superior a 5 ptos. (sobre 10) terán a obriga de
ir a un exame final onde serán avaliados de acordo ao tipo de avaliación non continua.

❍ Poderánse  implementar metodoloxías alternativas para determinar se o estudante pode ou non seguir coa avaliación continua. 

AVALIACIÓN
NON CONTINUA:

Alternativamente ao sistema de evaluación
continua, os alumnos poderán optar a ser avaliados con un
exame final que suporá o 100% da calificaciónCOMENTARIOS XERAIS:As actividades de avaliación a realizar dependerán do número de estudantes, medios para o traballo, etc. O estudante estará *correspondientemente informado de calquera cambio que se puido producir debido a situacións imprevistas.Aquel estudante que utilice ou coopere en procedementos fraudulentos (copiar, presentarse por outro alumno, *plaxio,...) nalgunha das actividades de avaliación terá unha cualificación final de suspenso neste curso académico. Este feito será comunicado á autoridade competente para que tome as accións disciplinarias que considere oportunas.As datas e horarios das probas de *evaluaciónde os diferentes períodos son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobados pola Xunta de Centro para o curso 2021-22. En caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames prevalecen os indicados na web da**FCETOU

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000