Educational guide 2021_22
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Planificación financeira
   Competencias
Código Descrición
CG1 Capacidade de análise e síntese
CG2 Pensamento crítico e autocrítico
CG3 Habilidades relacionadas co uso de aplicacións informáticas utilizadas na xestión empresarial
CG5 Habilidades de comunicación oral e escrita
CG8 Comunicarse con fluidez no seu entorno, incluíndo competencias interpersoais de escoita activa, negociación, persuasión e presentación
CG9 Capacidade de actuación eficaz dentro dun equipo de traballo
CG10 Emitir informes de asesoramento sobre situacións concretas de empresas e mercados
CG11 Redactar proxectos de xestión global ou de áreas funcionais da empresa
CG12 Desenvolver as habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
CG13 Capacidade de aprendizaxe e traballo autónomo
CG14 Capacidade de aplicar os coñecementos teóricos e prácticos adquiridos nun contexto académico especializado
CE1 Posuír e comprender coñecementos sobre as interrelacións existentes entre os distintos subsistemas que conforman o sistema empresarial
CE5 Posuír e comprender coñecementos sobre a relación entre a empresa e o seu entorno avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sustentabilidade empresarial
CE6 Posuír e comprender coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial
CE7 Posuír e comprender coñecementos sobre as principais técnicas instrumentais aplicadas ao ámbito empresarial
CE9 Identificar a xeneralidade dos problemas económicos que se suscitan nas empresas, e saber utilizar os principais instrumentos existentes para a súa resolución
CE10 Valorar, a partir dos rexistros relevantes de información, a situación e previsible evolución dunha empresa
CE11 Tomar decisións estratéxicas utilizando diferentes tipos de modelos empresariais
CE12 Solucionar de maneira eficaz problemas e tomar decisións utilizando métodos cuantitativos e cualitativos apropiados, incluíndo entre eles a identificación, formulación e solución dos problemas empresariais
CE13 Mobilidade e adaptabilidade a entornos e situacións diferentes
CE14 Elaborar os plans e políticas nas diferentes áreas funcionais das organizacións
CE15 Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
CE16 Habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante
CT1 Xestión persoal efectiva en termos de tempo, planificación e comportamento, motivación e iniciativa tanto individual como empresarial
CT2 Capacidade de lideranza, incluíndo empatía co resto de persoas
CT3 Responsabilidade e capacidade para asumir compromisos
CT4 Compromiso ético no traballo
CT5 Motivación pola calidade e mellora continua
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000