Guia docente 2023_24
Facultad de Derecho
Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense
 Materias
  Práctica Laboral e de Seguridade Social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Avalíase a participación do alumno nos Seminarios así como a súa preparación, segundo as indicacións previamente fornecidas polo docente. 25 B7
C1
D2
D6
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. 35 C1
D2
Estudo de casos Proba en que se expón unha ou varias situacións problemática xa dadas ou que poden darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc. 40 B7
C1
D2
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos/as poden optar entre dous sistemas de avaliación: 1. Sistema de avaliación continua 2. Sistema de avaliación final. 

(I) PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS (MAIO/XUÑO) 
a) Sistema de avaliación continua. Para poder optar por o sistema de avaliación continua, o estudante deberá asistir, polo menos, a un 80% de as clases. O sistema de avaliación continua consistirá en: 1.- A asistencia e participación activa nas clases presenciais, que representa o 25% da cualificación final. 2.- Realización dunha proba final, que constará de duas partes: 1) Un exame tipo test, que representa o 35% da cualificación final. 2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da cualificación final. 
Para aprobar a asignatura, o alumno/a deberá obter unha cualificación mínima de 5 como media das notas resultantes dos tres tipos de probas de avaliación -participación activa, test e caso práctico-, debendo obter unha cualificación non inferior a 3 na proba tipo test e no caso práctico. Se non obtén esa nota mínima de 3 nalgunha das partes, a súa cualificación final será de suspenso (máximo 4.9). Ademais, se en algunha das tres partes -participación activa, test e caso práctico- obtivo unha nota inferior a 4, a súa cualificación final non poderá ser superior ao aprobado. 
A data e a hora do exame da primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola comisión académica do máster para o presente curso académico. 
b) Sistema de avaliación final. O estudante que non se someta ao sistema de avaliación continua ou que quede excluído do mesmo deberá realizar un exame final para aprobar a materia. Este exame representa o 100% da cualificación da materia e constará de tres partes: 1) Un exame tipo test, que representa o 35% da cualificación final, no que se avalían os resultados de aprendizaxe e as competencias do exame de preguntas obxectivas. 2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da cualificación final e avalía os resultados de aprendizaxe e as competencias do estudo de casos. 3) Exposición e defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar os resultados de aprendizaxe e a adquisición das competencias dos seminarios, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 25% da cualificación final.
O alumno/a deberá obter unha cualificación mínima de cinco como nota media que resulte dos tres tipos de probas de avaliación -test, caso práctico e exposición e defensa pública de o mesmo-, debendo obter unha cualificación non inferior a 3 en cada unha das partes. Se non obtén esa nota mínima de 3 nalgunha das partes, a súa cualificación final será de suspenso (máximo 4.9). Ademais, se nalgunha das tres partes obtivo unha nota inferior a 4, a súa cualificación final non poderá ser superior ao aprobado. 
A data e a hora do exame da primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola comisión académica do máster para o presente curso académico. 
(II) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XUÑO/XULLO) 
a) Sistema de avaliación continua. O estudante que se someteu ao sistema de avaliación continua conservará na segunda oportunidade a nota que obtivo por asistencia e participación, así como, no seu caso, a da parte do exame final que aprobe na primeira oportunidade de exame. En estes casos, deberá realizar no exame final únicamente a parte ou partes suspensas. O exame constará de duas partes: 1) Un exame tipo test, que representa o 35% da cualificación final. 2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da cualificación final. 
Para aprobar a materia, o alumno/a deberá obter unha cualificación mínima de 5 como media das notas resultantes dos tres tipos de probas de avaliación -participación activa, test e caso práctico-, debendo obter unha cualificación non inferior a 3 na proba tipo test e no caso práctico. Se non obtén esa nota mínima de 3 nalgunha das partes, a súa cualificación final será de suspenso (máximo 4.9). Ademais, se nalgunha das tres partes -participación activa, test e caso práctico- obtivo unha nota inferior a 4, a súa cualificación final non poderá ser superior ao aprobado. 
A data e a hora de o exame da segunda oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola comisión académica do máster para o presente curso académico. 
b) Sistema de avaliación final. 
O estudante que non se someteu ao sistema de avaliación continua ou que quedou excluído do mesmo deberá realizar un exame final para aprobar a materia. Este exame representa o 100% da cualificación da materia e constará de tres partes: 1) Un exame tipo test, que representa o 35% da cualificación final, no que se avalían os resultados de aprendizaxe e as competencias do exame de preguntas obxectivas. 2) Un caso práctico consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 40% da cualificación final e avalía os resultados de aprendizaxe e as competencias do estudo de casos. 3) Exposición e defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar os resultados de aprendizaxe e a adquisición das competencias dos seminarios, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 25% da cualificación final. 
O alumno/a deberá obter unha cualificación de cinco ou superior como nota media que resulte dos tres tipos de probas de avaliación -test, caso práctico e exposición e defensa pública do mesmo-, debendo obter unha cualificación non inferior a 3 en cada unha das partes. Se non obtén esa nota mínima de 3 nalgunha das partes, a súa cualificación final será de suspenso (máximo 4.9). Ademais, se nalgunha das tres partes obtivo unha nota inferior a 4, a súa cualificación final non poderá ser superior ao aprobado. 
A data e a hora de o exame da segunda oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación aprobado pola comisión académica do máster para o presente curso académico
OUTRAS INDICACIÓNS
As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da  Universidade de Vigo, con acceso limitado ao profesorado da materia e ao alumnado matriculado. 
De resultar preciso, por motivos excepcionais, modificar ou concretar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións publicaranse no mesmo soporte telemático.
No caso de que sexa necesario realizar a un ou varios alumnos calquera das probas en data distinta das previstas no cronograma ou no calendario oficial, poderá substituírse por un exame oral sobre o contido obxecto de avaliación.
As probas realizadas permitirán avaliar os resultados de formación e aprendizaxe.
Conforme ao indicado respecto da atención personalizada, as titorías do profesorado universitario pódense consultar no perfil docente na páxina web do máster (http://masteravogacia.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/) e as do profesorado profesional atenderanse previa concertación de cita (dado que son todos profesionais e as súas titorías non son aprobadas polos departamentos).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000