Guia docente 2022_23
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Práctica Mercantil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Asistencia e participación nas sesións presenciais. 20 CB5
CG5
CG6
CE14
CT2
Exame de preguntas obxectivas Realización dunha proba de tipo test. 30 CB5
CG6
CE8
CE10
CT1
Estudo de casos Realización dun exercicio práctico con un ou varios supostos. 50 CB4
CG6
CE8
CE10
CE13
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Primeira oportunidade (fin do cuatrimestre en que se dea a materia): Os estudantes deben elixir entre un sistema de avaliación continua ou a realización dun exame final. 1.1. Avaliación continua: Para poder optar polo sistema de avaliación continua, deberase asistir, polo menos, a un 80% das clases. O sistema de avaliación continua consistirá en: i.- Asistencia e participación activa nas clases presenciales, que representa o 20% da cualificación final. ii.- Realización dun exame, que representa o 80% da cualificación final; é necesario aprobar o exame en si mesmo para sumar a nota relativa á asistencia e participación. O exame constará de dúas partes: a) Un test, que aporta o 30% da cualificación final. b) Un exercicio práctico, que constitúe o 50% da cualificación final. 1.2. Exame final: Os estudantes que non se sometan ao sistema de avaliación continua ou que queden excluídos do mesmo realizarán un exame que conta o 100% da cualificación da materia. O exame constará de tres partes: a) Un test, polo 30% da cualificación final. b) Un caso práctico, polo 50% da cualificación final. c) Exposición e defensa pública do caso práctico, a efectos de evaluar a adquisición das competencias da materia nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao sistema de avaliación continua; esta proba supoñerá o 20% da cualificación final.

As datas e os horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Máster para ou curso 2022-23. As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo con acceso limitado ao profesorado da asignatura e ao alumnado matriculado. Si fose necesario, por razóns excepcionais, modificar ou especificar os métodos de avaliación indicados na guía, tales modificacións ou aclaraciones publicaranse no mesmo medio electrónico

Os resultados de aprendizaxe que deben demostrarse coa avaliación descrita son os seguintes: En primeiro lugar, resolver correctamente problemas xurídico-mercantiles que se presentan na práctica profesional. En segundo lugar, capacidade de realizar unha correcta exposición oral de informes relativos á materia. En terceiro lugar, saber resolver problemas reais do ámbito mercantil. Finalmente, con carácter xeral, saber argumentar e comunicar tanto oralmente como por escrito.


2. Segunda oportunidade (xuño/xullo): 2.1. Os estudantes que se someteron ao sistema de avaliación continua conservarán a nota obtida por asistencia e participación nas sesións presenciales. Deberán aprobar, ademais, un exame idéntico en estrutura e porcentaxes de cualificación ao descrito no apartado 1.1 anterior. 2.2. Os estudantes que non se someteron ao sistema de avaliación continua ou que quedaron excluídos do mesmo realizarán un só exame que implicará o 100% da nota final da materia. A estrutura e porcentaxes de cualificación serán idénticos aos descritos no apartado 1.2 anterior.

Respecto de datas, horarios e outras cuestións relativas á avaliación, vid. o indicado no punto 1.

Os resultados da aprendizaxe son tamén os mesmos sinalados para a primeira oportunidade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000