Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===

Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes
Mantéñense as metodoloxías de traballo tutelado e clase maxistral, aínda que por medios telemáticos.
Nas 10.5 horas de presencialidade do estudante tense en conta:
• As horas en aula presencial ou virtual co coordinador da materia e, no seu caso, os membros do tribunal avaliador. As clases presenciais desenvolveranse, no caso de suspensión da docencia, na aula xemelga virtual do Campus Remoto que se asigne no horario inicialmente previsto
• O traballo de titorización coa persoa titora, que, no caso de non presencialidade será a través do despacho virtual, atención telefónica, intercambio de correos electrónicos ou outros mecanismos de comunicación que garantan a adecuada titorización, tras a suspensión da docencia presencial.
• O acto de defensa ante o tribunal. No caso de non poder desenvolverse presencialmente, realizarase a través das aulas virtuais do Campus Remoto.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Para a atención das titorías da coordinación, utilizaranse medios non presenciais -fundamentalmente, os despachos virtuais dos profesores da Uvigo e correos electrónicos, foros ou outros medios telemáticos-.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Sen prexuízo de que os estudantes deban seguir as pautas que, en cada caso, poida facilitarlle o titor, en relación coa procura de bibliografía, en caso de suspensión da docencia presencial, recoméndase aos estudantes utilizar, ademais de *Dialnet, os recursos electrónicos que ofrece a biblioteca da *Universidade de Vigo no ámbito do Dereito para acceder a artigos científicos, *monografías, sentencias, bases de datos, bibliotecas virtuais, buscadores…-. Algúns deses recursos teñen o seu acceso restrinxido á comunidade universitaria con clave ou sen clave- e outros son de acceso libre.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

* Probas
No caso de que non sexa posible a defensa presencial do TFG mantéñense, igualmente, os criterios de avaliación previstos na guía docente con lixeiras modificacións, como consecuencia do desenvolvemento virtual das probas finais de avaliación:
• O traballo presentado por escrito computarán nun 75% da cualificación final e será avaliado de acordo co previsto no Regulamento interno do centro dispoñible en http://www.dereito.uvigo.es
O estudante non terá que entregar o catro exemplares de TFG en versión en papel na área de Grao do Edificio Xurídico-Empresarial. Será suficiente subir o TFG en versión electrónica á plataforma Faitic. A entrega virtual efectuarase nos apartado exercicios da materia Traballo Fin de Grao para ese efecto habilitada no prazo fixado.
• A presentación oral do traballo ante o tribunal computarán o 25% restante e será avaliada de acordo co previsto no Regulamento interno do centro dispoñible en http://www.dereito.uvigo.es
A defensa presencial do Traballo de fin de grao, substituirase pola defensa nunha aula virtual. A continuación, os membros do tribunal poderán formular as preguntas que teñan por conveniente.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000