Guia docente 2022_23
Facultad de Derecho
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito de danos e responsabilidade civil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Formulación dunha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dlos diferentes factores involucrados, o análise dos antecedentes, condicións, etc.
Dita situación ou problemática será obxecto de exposición e debate polos alumnos.

Resultados de aprendizaxe: Materia na que se aborda un estudo en profundidade da responsabilidade civil extracontractual a través dos
seus orzamentos, e dos seus dous sistemas: o subxectivo ou por culpa, e o obxectivo ou por risco.
20 CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
Exame de preguntas obxectivas Formulación de preguntas que abarcarán todo o contido da asignatura, e cuia resposta terá que consistir nunha ou varias palabras, o unha ou duas frases.
Resultados de aprendizaxe: Materia na que se aborda un estudo en profundidade da responsabilidade civil extracontractual a través dos
seus orzamentos, e dos seus dous sistemas: o subxectivo ou por culpa, e o obxectivo ou por risco.
80 CG4
CE74
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia, os alumnos terán que facer o exame final sobre teoría, e acollerse á avaliación continua das prácticas, ou facer o exame final sobre práctica.

1) Primera edición das actas:

Os alumnos terán que facer un exame final sobre teoría, no que se formularán preguntas de resposta corta; a súa calificación suporá, como máximo, un 80% da cualificación global.

Os alumnos que se acollan á avaliación continua serán avaliados das prácticas realizadas en clase. Concretamente, a elaboración das mesmas, xunto coa participación na súa resolución, serán o obxecto desa avaliación, que suporá como máximo un 20% da cualificación global.

Enténdese que un alumno se acolle á avaliación continua se entrega unha práctica durante o cuatrimestre, e solamente poderá renunciar a dita avaliación se xustifica que non pudo realizar as demáis prácticas por causas alleas a súa vontade (enfermidade, etc.)..

Os alumnos que non se acollan á avaliación continua terán que facer o exame final sobre teoría (en iguais condicións que os alumnos que se acollan a avaliación continua) e un exame final sobre práctica, cuxa calificación suporá, como máximo, o 20% da cualificación global.

2) Segunda edición das actas:

Os alumnos terán que facer un exame final sobre teoría, no que se formularán preguntas de resposta corta; a súa cualificación suporá, como máximo, un 80% da cualificación global. 

Se se acolleron á avaliación continua, conservarán a súa cualificación das prácticas realizadas durante o cuatrimestre.

Se non se acolleron á avaliación continua terán que facer un exame final sobre práctica, cuxa calificación suporá, como máximo, o 20% da cualificación global.

A avaliación de fin de carreira levarase a cabo do mesmo xeito que a dos alumnos que non se acolleron á avaliación continua.

As metodoloxías de avaliación sinaladas permiten acadar as competencias e resultados de aprendizaxe da materia.

Os exames celebraranse segundo o calendario aprobado pola Xunta de Facultade de Dereito para o curso 2022-2023.

As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo con acceso limitado ao profesorado da materia e a todo o estudantado matriculado. De ser necesario, por motivos excepcionais, modificar ou precisar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións ou precisións publicaranse no mesmo soporte telemático.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000