Guia docente 2020_21
Facultad de Derecho
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito financeiro e tributario II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===

Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

Como metodoloxías docentes seguiranse utilizando a clase maxistral e o seminario, aínda que se adaptarán ao escenario de non presencialidade ou semipresencialidade. En concreto, a súa aplicación farase efectiva a través das aulas virtuais da Universidade co reforzo ou apoio complementario da súa plataforma de teledocencia.

A atención personalizada ao alumnado concretarase en titorías que se desenvolverán por medios telemáticos, preferentemente a través dos despachos virtuais asignados ao profesorado responsable da materia, baixo a modalidade de concertación previa.

Non se prevén modificacións substanciais dos contidos para impartir.

É aconsellable que, a comezos do cuadrimestre académico en que se imparte a materia, o alumnado se provea de, polo menos, un dos manuais que figuran recomendados na bibliográfica básica desta guía, ante a eventualidade de que
se produza unha suspensión da docencia presencial.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

1ª EDICIÓN DE ACTAS.-

- Para o alumnado acollido ao sistema de avaliación continua, a ponderación ou repartición da nota final queda como segue:
a) Substituiranse as probas de resposta curta e presenciais na aula por probas co mesmo estilo de resposta ou cuestionarios a realizar a través da plataforma de teledocencia da Universidade. Ditas probas seguirán representando o 20% da nota final.
b) Valorarase o grao de cumprimento e entrega en prazo das tarefas ou exercicios que periodicamente se vaian sinalando a través da plataforma de teledocencia da Universidade. Este apartado representará un 10% da nota final.
c) O 70% restante da cualificación total provirá dun exame final que constará de dúas probas, as cales realizaránse a través da plataforma de teledocencia da Universidade: unha proba oral e teórica (56% da cualificación final), e unha proba escrita e práctica (14% da cualificación final).
En todo caso, a/o alumna/o deberá alcanzar unha nota mínima de 4 sobre 10 no devandito exame final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar esa nota mínima, a cualificación que se reflectirá na acta será a correspondente á da avaliación continua obtida ao longo do curso.
O mencionado exame final realizarase na data e hora sinaladas no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso 2020-2021.

- Para o alumnado non acollido ao sistema de avaliación continua aplicaranse os seguintes criterios: Haberá un único exame final, o cal consistirá en dúas probas que se realizarán a través da plataforma de teledocencia da Universidade: unha proba oral e teórica (70% da cualificación final), e unha proba escrita e práctica (30% da cualificación final).
O mencionado exame final realizarase na data e hora sinalados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso 2020-2021.

-Advertencia para todo tipo de alumnado (con ou sen avaliación continua):
o estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba oral e teórica ou proba escrita e práctica) cualificaráselle como Non Presentado.


2ª EDICIÓN DE ACTAS.-

- Para o alumnado acollido ao sistema de avaliación continua aplicaranse as seguintes pautas:
A nota de avaliación continua obtida ao longo do cuadrimestre, que representa o 30% da súa cualificación final, conservarase para esta segunda edición de actas. Nesta segunda oportunidade tamén se manterá o mesmo modelo de exame final que na primeira oportunidade: dúas probas que se realizarán a través da plataforma de teledocencia da Universidade (proba oral e teórica que representará o 56% da cualificación final, e proba escrita e práctica que supoñerá o 14% da cualificación final).

Así mesmo, a/o alumna/ou deberá alcanzar unha nota mínima de 4 sobre 10 nese exame final para que se lle teñan en conta as cualificacións obtidas mediante o sistema de avaliación continua. De non alcanzar dita nota mínima, a cualificación que se reflectirá na acta será a correspondente á da avaliación continua obtida ao longo do curso.
O mencionado exame final realizarase na data e hora sinalados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso 2020-2021.

- Para o alumnado non acollido ao sistema de avaliación continua, aplicaranse os seguintes criterios:

O exame final desta segunda edición de actas presentará as mesmas características que na primeira edición, isto é, realizaranse dúas probas a través da plataforma de teledocencia da Universidade (proba oral e teórica que representará o 70% da cualificación final, e proba escrita e práctica que supoñerá o 30% da cualificación final).
O mencionado exame final realizarase na data e hora sinalados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso 2020-2021.

--Advertencia para todo tipo de alumnado (con ou sen avaliación continua):
o estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba oral e teórica ou proba escrita e práctica) cualificaráselle como Non Presentado.


CONVOCATORIA DE FIN DE CARRERA.-

O exame da convocatoria de Fin de Carrera consistirá en dúas probas que se realizarán a través da plataforma de teledocencia da Universidade: unha proba oral e teórica, que representará o 70% da nota final, e unha proba escrita e práctica, que supoñerá o 30% restante da cualificación final. O estudante que concorra a unha soa das probas do exame final (proba oral e teórica ou proba escrita e práctica) cualificaráselle como Non Presentado.
No exame de Fin de Carrera non se terá en conta a nota de avaliación continua que o alumnado, no seu caso, obtivese no curso académico anterior.
O exame de Fin de Carrera realizarase na data e hora sinalados no calendario oficial aprobado para ese efecto pola Xunta de Facultade para o curso académico 2020-2021.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000