Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito do traballo e da seguridade social
   Contidos
Tema Subtema
PARTE I. INTRODUCIÓN E FONTES
Tema 1. Concepto e ámbito aplicativo da disciplina
Presupostos configuradores. Especial referencia ao traballo por conta allea e a dependencia. O traballo autónomo. O Estatuto do Traballador Autónomo. O traballador autónomo economicamente dependente.
Exclusións legais. Traballos familiares e servizos benévolos. Conselleiros de sociedades. Funcionarios públicos e demais persoal estatutario. Prestacións persoais obrigatorias.Transportistas.
Relacións laborais de carácter especial. Persoal de alta dirección e asimilados. Servidores do fogar familiar. Penados nas institucións penais. Deportistas profesionais. Artistas en espectáculos públicos. Representantes de comercio. Similitude e diferenzas cos axentes mercantís. Traballadores con discapacidade en centros especiais. Avogados en despachos profesionais. Médicos residentes. Outras.
Referencia a traballos singulares. Especial consideración ás sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado
Tema 2. Fontes do Dereito do Traballo Lexislación estatal. A Constitución.- Normas con rango de lei.- Regulamentos.- Normativa das Comunidades Autónomas.- O ámbito de aplicación da Lei do Reino de España. O Regulamento Comunitario 593/2008 (Roma I). O art. 1.4 ET.
Normas colectivas. O convenio colectivo. Concepto.- O art. 37 da Constitución. Eficacia do convenio.- Tipoloxía de convenios. Remisión.
Lexislación supraestatal. Tratados bilaterais e multilaterais.- Convenios e Recomendacións do OIT.- Normativa da Unión Europea.
Outras fontes. Usos e costumes profesionais.- A xurisprudencia e a doutrina xudicial.- Os principios xerais do dereito.- Principios laborais: Respecto aos mínimos, norma máis favorable, condición máis beneficiosa, irrenunciabilidad de dereitos, pro traballador.- O Dereito común.
PARTE II. A RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABALLO
Tema 3. O contrato de traballo
Concepto.- Partes: traballador e empresario.- Capacidade do traballador. A idade.- Estranxeiros e nacionais de Estados membros da Unión Europea.- Nulidade do contrato.- Forma. Presunción de contrato. Copia básica e dereitos de información do traballador.- Período de proba.
Tema 4. Intermediación, empregabilidade, fomento do emprego e relacións triangulares de traballo Intermediación e empregabilidade. Colectivos de atención prioritaria. Servizos públicos de emprego e axencias de colocación.- Fomento do emprego. Incentivos.-
Relacións triangulares de traballo. A descentralización produtiva. Concepto e tipoloxía.- Contratas e subcontratas. Responsabilidade laboral, administrativa e de Seguridade Social. Dereitos informativos.- Cesión de traballadores e tráfico de man de obra.- Empresas de traballo temporal. Requisitos. Contrato de posta a disposición. Contrato de traballo. Relación do traballador coa empresa usuaria.- Sucesión da empresa.Concepto. Responsabilidades solidarias. Facultades dos representantes legais.
Tema 5. Modalidades de contrato de traballo Contratos indefinidos.- Particularidades en caso de traballo fixo descontinuo.- Cláusulas específicas en contratos indefinidos con incentivos por colectivos.
Contratos formativos.- Formación en alternancia con traballo retribuido.- Desempeño de actividade laboral para a adquisición de práctica profesional.
Contratos temporais estruturais.- Circunstancias da produción.- Substitución.
Contratos temporais de fomento do emprego.- Persoas con discapacidade.- De substitución.
Regras xerais aplicables a todos os contratos temporais.
Contrato a tempo parcial.- Concepto. Forma.- Voluntariedade. Tránsito á xornada completa e viceversa.- Horas complementarias.
O traballo a distancia. Teletraballo
Tema 6. Obrigas e dereitos básicos do traballador Prestación do traballo.- Dilixencia e rendemento normal.- Obediencia e desobediencia lexítima.- A non concorrencia. Pactos de exclusividade e de permanencia.- Invencións “de servizo” e dereitos de explotación da propiedade intelectual.-
Dereitos básicos. Respecto á dignidade, intimidade e protección de datos do traballador e igualdade de trato. Especial atención aos medios telemáticos de vixilancia e control.- O acoso por razón de
sexo e o acoso sexual. O acoso moral.- Non discriminación por razón de xénero. Discriminacións directas e indirectas.- Ocupación efectiva.- Formación e promoción profesionais.- Protección de denunciantes.
Tema 7. A retribución Concepto. Clases de salarios. Non discriminación por razón de xénero. Presunción de salario.- Percepcións non salariais.- Estrutura salarial. Salario base e complementos salariais.- Salario mínimo interprofesional.- Absorción e compensación.- Gratificaciones extraordinarias.- Pago do salario. Mora e anticipos. Documentación.- Aseguramento do pago. O Fondo de Garantía Salarial. Os créditos salariais preferentes. En caso de concurso. Protección procesual común do salario. Inembargabilidade.
Tema 8. A prevención de riscos laborais A prevención de riscos laborais. A LPRL e a súa normativa de desenvolvemento.- Dereitos e deberes.- Servizos de prevención.- Consulta e participación dos traballadores.- Responsabilidades.
Tema 9. Tempo de traballo Regulación da xornada de traballo común. Xornada máxima.- Tempos de traballo e tempos de descanso. O dereito á desconexión dixital.
Xornadas especiais.
Horas extraordinarias.
Distribución do tempo de traballo e do descanso. O calendario laboral.- O horario.- Traballo nocturno e a quendas.
Descansos semanais e festivos.- Vacacións anuais.- Permisos e outras ausencias do traballo.
Xornada e conciliación da vida familiar e laboral.
Expedientes de regulación temporal de emprego (remisión tema 12).
Tema 10. O poder de dirección do empresario e o ius variandi O poder de dirección do empresario. Concepto.- Vixilancia e control da actividade laboral, utilización de medios telemáticos e dereitos fundamentais do traballador.- A clasificación profesional. O grupo profesional.- O encadramiento e a polivalencia funcional.
Mobilidade funcional. Horizontal e vertical. Límites
Mobilidade xeográfica. Traslados. Desprazamentos. Referencia aos desprazamentos transnacionais.
Modificación substancial das condicións de traballo.
Tema 11. Suspensión do contrato Concepto e efectos xerais. Reserva de posto e suspensión do salario.
Causas de suspensión: Mutuo acordo e causas validamente consignadas no contrato.- Incapacidade temporal e incapacidade permanente.- Nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento.- Risco durante o embarazo e lactancia natural.- Cargo público representativo e excedencia forzosa. Funcións sindicais.- Privación de liberdade e prestacións persoais obrigatorias.- Suspensión disciplinaria.-Suspensións colectivas. Redución temporal de xornada ou suspensión temporal por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción. Forza maior temporal. Mecanismo Rede de Flexibilidade e Estabilización do emprego.- Folga e lockout.- Vítima de violencia de xénero.
Excedencias: Forzosa.- Voluntaria.- Para coidado de fillos e para coidado de familiares.
Tema 12. A extinción do contrato Introdución. Concepto. Causas. O recibo de liquidación.
Por cumprimento e por vontade das partes. Por causas validamente pactadas.- Expiración do termo.- Por mutuo acordo.
Por desaparición ou incapacidade dunha das partes. Por causas que atinxen ao empresario.- Por causas que atinxen ao traballador.
Por vontade unilateral do traballador. Dimisión e abandono.- Resolución *causal por decisión do traballador.
Por vontade unilateral do empresario. O concepto de despedimento.- Tipoloxía.
Tema 13. O despedimento O despedimento disciplinario e a potestade disciplinaria. Causas xustas (estatutarias e extraestatutarias).- Forma. Carta de despedimento, audiencia a delegados sindicais e expediente contraditorio. Outras.- Cualificación e efectos. Procedente, improcedente e nulo.- O caso do despedimento tácito.- Outras sancións. Legalidade e tipicidade. Límites legais. Formalidades. Prescrición das infraccións.
O despedimento por causas obxectivas. Concepto e causas.- Requisitos e forma.- Cualificación e efectos.
O despedimento colectivo. Concepto e causas.- O procedemento de regulación de emprego. Cualificación e efectos
PARTE III. DEREITO COLECTIVO DO TRABALLO
Tema 14. Liberdade sindical e dereito de asociación empresarial
A liberdade sindical. Concepto.- Ámbito subxectivo.- As asociacións empresariais como suxeitos excluídos.- Contido esencial e adicional.- Tutela da liberdade sindical.
Sindicatos e organizacións empresariais. Réxime xurídico.
Representatividade sindical e acción sindical. A maior representatividade e a suficiente representatividade.- A representatividade empresarial.
Tema 15. Participación dos traballadores na empresa Representación estatutaria. Delegados de persoal e comités de empresa.- Comité conxunto e comité intercentros.- Comités de empresa europeos.- Competencias dos representantes. Garantías e prerrogativas.
Representación sindical. Seccións sindicais e delegados sindicais.
Asemblea de traballadores.
Tema 16. A negociación colectiva Suxeitos negociadores e ámbitos persoal, funcional, territorial e temporal. A lexitimación para negociar e as unidades de negociación.- A concorrencia de convenios.- Duración e sucesión de convenios.- A negociación colectiva extraestatutaria.- Os acordos de empresa.
O proceso de negociación dos convenios. Solicitude de negociación e constitución da comisión negociadora.- Validez. Forma, rexistro e publicación dos convenios.- Control da ilegalidade ou lesividad. Adhesión e extensión.
O contido dos convenios e a súa administración. Contido mínimo.- Contido normativo e obligacional.- Interpretación e aplicación do convenio.
Tema 17. Conflitos colectivos e procedementos de solución Medidas de conflito colectivo. O dereito de folga. Fontes reguladoras. Titularidade e límites: folgas ilegais e folgas ilícitas ou abusivas. Procedemento de desenvolvemento. Efectos. Folgas en servizos esenciais.- O peche patronal.
Procedementos de solución de conflitos colectivos. Especial referencia aos procedementos de conciliación, mediación e arbitraxe e ao procedemento de conflito colectivo.
PARTE IV. DEREITO DA SEGURIDADE SOCIAL
Tema 18. O Sistema de Seguridade Social
Estrutura do sistema de Seguridade Social. O modelo constitucional de Seguridade Social.- Nivel profesional ou contributivo.- Nivel asistencial ou non contributivo.- Réxime Xeral e Réximes Especiais da Seguridade Social.
Xestión da Seguridade Social. Entidades xestoras e servizos comúns.- Entidades colaboradoras.
Actos de encadramento. Inscrición, afiliación, altas e baixas.
Financiamento do Sistema de Seguridade Social. En particular, no Réxime Xeral. O deber de cotización. Bases, tipos e cuotas
Tema 19. A acción protectora no Réxime Xeral da Seguridade Social Riscos profesionais e riscos comúns. Accidente de traballo, enfermidade profesional, enfermidade común e accidente non laboral. u enfermidade grave.- Tipoloxía e extensión da acción protectora. Definición, requisitos de acceso e contía: Asistencia sanitaria. Incapacidade temporal. Maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e a lactancia e cancro ou enfermidade grave de menor. Incapacidade permanente. Xubilación. Morte e supervivencia. Protección á familia. Desemprego.
Tema 20. A Administración de Traballo e a Xurisdicción Social Remisión.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000