Guia docente 2019_20
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Sistema xudicial español e proceso civil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Na data indicada polo profesor realizarase unha proba de carácter práctico consistente en o estudo dun caso. Esta proba versará sobre a parte de Proceso Civil.
Dentro deste apartado se evaluará tamén o traballo dos alumnos relativo a Traballo "en grupo, exposición e debate" desenvolvido previamente durante as clases prácticas. Todo iso en conxunto corresponderase con un 25 % de a cualificación.
Resultado de aprendizaxe que se evalúa: Familiarizarse con o funcionamento práctico de o proceso civil en as súas diversas modalidades procedimentales.
25 CB2
CB3
CB4
CG1
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas obxectivas Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas dúas probas de preguntas obxectivas (1 da parte de sistema xudicial español e outra da parte de proceso civil). Estas probas non liberan materia con vistas ao exame final.
Resultado de aprendizaxe que se evalúa: coñecer a organigrama xurisdiccional español e da U.E.; organización e funcións do persoal xurisdiccional e ao servizo da Administración de Xustiza e as institucións básicas do proceso civil e as súas modalidades procedimentales.
25 CB2
CB3
CB4
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas de desenvolvemento Na data fixada no calendario oficial de exames, realizarase un exame
teórico oral, que comprende toda a materia. Salvo na convocatoria de fin de carreira, onde o exame final teórico será tamén escrito.

Resultado de aprendizaxe que se avalía: Coñecer a organigrama xurisdicional español e da U.E.; da organización e funcións do persoal xurisdicional e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza; e das institucións básicas do proceso civil e das súas modalidades procedimentais.
50 CG3
CG4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Primeira edición de actas: O estudante debe elixir entre un sistema de avaliación continua ou a realización de un exame final.
a) Criterios de avaliación para asistentes: Avaliación continua: O estudante que se someta a avaliación continua realizará durante o cuatrimestre dúas probas teóricas escritas, cuxa nota media constituirá o 25% de a cualificación final, e unha proba práctica escrita que constituirá tamén o 25% de a cualificación final. A avaliación completarase con o exame final que será escrito e realizarase en a data fixada en o calendario oficial de exames. Este exame representa o 50% de a nota final, pero ten que ser superado con un 5 sobre 10 para que se some a a nota media obtida en a avaliación continua.
b) Criterios de avaliación para non asistente: Exame final: O estudante que non se someta ou non supere a avaliación continua realizará un exame final que representa o 100% de a cualificación de a materia. O exame constará de dous partes: unha teórica escrita e unha práctica escrita. Para superar o exame e ter a condición de aprobado esíxese superar cada unha de as partes, a parte teórica e a parte práctica. Unha vez superadas, a nota global resultará de a suma de ambas. Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaliación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que no sistema de avaluación para asistentes.2. Criterios de avaliación para segunda edición de actas e fin de carreira: Consistirá para todos os alumnos en un exame final único que representa o 100% de a cualificación de a materia, dado que non se terá en conta a avaliación continua. O exame constará de dous partes: unha teórica escrita e outra práctica escrita. Para superar o exame e ter a condición de aprobado esíxese superar cada unha de os seus partes, a parte práctica e a teórica. Unha vez superadas cada unha de elas, a nota resultará de a suma de ambas. Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaliación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que no sistema de avaliación para asistentes.As datas e horarios de as probas de avaliación de as distintas convocatorias (1ª edición de actas, 2ª edición de actas e Fin de Carreira) serán as especificadas en o calendario de probas de avaliación aprobado por a Xunta de Facultade para o curso 2019/2020.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000