Educational guide 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Sistema xudicial español e proceso civil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Na data indicada polo profesor realizarase unha proba de carácter práctico consistente en o estudo dun caso. Esta proba versará sobre a parte de Proceso Civil.
Dentro deste apartado se evaluará tamén o traballo dos alumnos relativo a Traballo "en grupo, exposición e debate" desenvolvido previamente durante as clases prácticas. Todo iso en conxunto corresponderase con un 25 % de a cualificación.
Resultado de aprendizaxe que se evalúa: Familiarizarse con o funcionamento práctico de o proceso civil en as súas diversas modalidades procedimentales.
25 CB2
CB3
CB4
CG1
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas obxectivas Ao longo do cuatrimestre realizaranse nas datas indicadas dúas probas de preguntas obxectivas (1 da parte de sistema xudicial español e outra da parte de proceso civil). Estas probas non liberan materia con vistas ao exame final.
Resultado de aprendizaxe que se evalúa: coñecer a organigrama xurisdiccional español e da U.E.; organización e funcións do persoal xurisdiccional e ao servizo da Administración de Xustiza e as institucións básicas do proceso civil e as súas modalidades procedimentales.
25 CB2
CB3
CB4
CT1
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas de desenvolvemento Na data fixada no calendario oficial de exames, realizarase un exame
teórico escrito que comprende toda a materia. Salvo na convocatoria de fin de carreira, onde o exame final teórico será tamén escrito.

Resultado de aprendizaxe que se avalía: Coñecer a organigrama xurisdicional español e da U.E.; da organización e funcións do persoal xurisdicional e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza; e das institucións básicas do proceso civil e das súas modalidades procedimentais.
50 CG3
CG4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Primeira edición de actas: O estudante debe elixir entre un sistema de avaliación continua ou a realización dun exame final.
a) Criterios de avaliación para asistentes: Avaliación continua: O estudante que se someta a avaliación continua realizarase durante o cuadrimestre dúas probas teóricas  escritas, cuxa nota media constituirá o 25% da calificación final, e unha proba práctica escrita que constituirá tamen o 25% da calificación final. A avaliación completarase co exame final que será escrito e realizase na data fixada no calendario oficial de exames. Este exame representa o 50% da nota final, pero ten que ser superado cun 5 sobre 10 para que se sume á nota media obtida na avaliación continua.
*b) Criterios de avaliación para non asistentes: Exame final: O estudante que non se someta ou non supere a avaliación continua por non aprobar con polo menos un 5 sobre 10 todas e cada unha das partes en que consiste a avaliación continua, realización dun exame final que representa o 100% da calificación da materia. O exame consistirá de dous partes: unha teorica escrita e unha práctica escrita. Para superar o exame e ter a condición de aprobado esíxese superar cada unha das partes, a parte teorica e a parte práctica. Unha vez superadas, a nota global resultará da media de ambas. Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaliación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que o sistema de avaliación para asistentes.2. Criterios de avaliación para segunda edición de actas e fin de carreira: Consistirá para todos os alumnos nun exame final único que representa o 100% da calificación da materia, dado que non se tendrá en conta a avaliación continua. O exame constará de dous partes: unha teorica escrita e outra práctica escrita. Para superar o exame e ter a condición de aprobado esíxese superar cada unha dos seus partes, a parte práctica e a teorica. Unha vez superadas cada unha delas, a nota resultará da media de ambas. Competencias avaliadas: as mesmas que no sistema de avaliación para asistentes.
Resultados de aprendizaxe avaliados: os mesmos que o sistema de  avaliación para asistentes.  As datas e horarios das probas de avaliación das distintas convocatorias (1ª ediación de actas, segunda edición de actas e Fin de Carreira) serán as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2020/2021.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000