Educational guide 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Sistema xudicial español e proceso civil
   Contidos
Tema Subtema
I.- A Xurisdicción e os órganos xurisdicionais Tema 1.-A Xurisdicción como "función" e como "poder" do Estado: 1.- O
conflito e os seus medios de solución. 2.- Funcións específicas da
Xurisdicción. Extensión e límites da Xurisdicción- 3.- O Poder Xudicial e os utros Poderes do Estado.
Tema 2.- Garantías da Xurisdicción: 1.- A independencia do Poder
Xudicial. 2.- A exclusividade da Xurisdicción. 3.- O principio de unidade
xurisdiccional. 4.- A responsabilidade do Estado polo funcionamento da
Xustiza.
Tema 3.- Organización da Xurisdicción ordinaria. Tribunais especiais
constitucionalizados: 1.- Ordes xurisdiccionais. 2.- Os órganos
xurisdiccionais ordinarios e as súas competencias. 3.- O Tribunal
Constitucional. 4.- A Xurisdicción militar. 5.- O Tribunal del Contas. 6.-
Tribunais supranacionais.
II.- Os Xuíces e Maxistrados.
O Ministerio Fiscal. Avogados e Procuradores. A Oficina Xudicial. Órganos colaboradores co sistema judicial.
Tema 4.- Personal xurisdiccional: 1.- Clases e categorías. 3.- Estatuto dos xuíces e maxistrados. 3.- Órganos de goberno do Poder Xudicial.
Tema 5.- A oficina xudicial: 1.- A oficina xudicial. 2.- Os Letrados da Administración de Xustiza 3.- Corpo de funcionarios da administración de xusticia. 4.- Outros profesionais que cooperan coa Administración de Xustiza.- 5. A Policía Xudicial.
Tema 6.- Persoal colaborador: 1.- O Ministerio Fiscal. 2.- Avogados e
Procuradores
III.- Dereito á tutela xudicial efectiva. Tema 7.- A persoa ante a Administración de Xusticia: 1.- Dereito á
tutela xudicial efectiva. 2.- Dereito a un proceso con todas as garantías.
3.- Dereito á asistencia xurídica gratuita.
IV- O proceso e os seus principios rectores. Actos procesuais e actos de comunicación. Tema 8.- Concepto e principios informadores do proceso. Os
presupostos procesuais: 1.- Concepto, natureza, contido e función
do proceso. 2.- Os principios informadores do proceso o do procedemento.
3.- Os presupostos procesuais: relativos ao órgano xudicial, relativos ás partes e relativos ao obxecto do proceso. 4.- Estrutura básica do proceso. 5.- Efectos do proceso.
Tema 9.- Os actos procesuais. Actos de comunicación e auxilio xudicial:
1.- Os actos procesuais: concepto e clases; lugar, tempo e forma dos
actos procesuais 2.- Actos de comunicación. 3.- Actos de auxilio xudicial
V. O proceso civil: conceptos xerais e presupostos procesais. Tema 10.- O proceso civil y o Dereito procesual civil: 1.- Concepto,
función e natureza do proceso civil. 2.- Fontes. 3.- Principios e
estrutura básica do proceso civil.
Tema 11.- Suxeitos do proceso civil (I). Órgano xurisdicional: 1.- Orde
xurisdiccional civil: órganos xurisdicionais e competencia. 2.- A competencia obxectiva, funcional e territorial. 5.- Tratamento procesual da competencia.
Tema 12.- Suxeitos (II). As partes: 1.- Capacidade para ser parte. 2.- Capacidade procesal 3.- Lexitimación. 4.- Postulación. 6. Pluralidade de partes: litisconsorcio e intervención procesual.
Tema 13.- O obxecto do proceso: 1.- Elementos que identifican o obxecto
do proceso. 3.- Pluralidade de obxectos: Acumulación de acción e de procesos.
VI. Proceso civil: Actos previos. Demanda y contestación a la demanda. Audiencia previa. Juicio. Medios de prueba. Sentencia. Terminación anticipada del proceso. Efectos del proceso. Los costes del proceso. La asistencia jurídica gratuita. Tema 14.- Actos previos ao proceso civil. A demanda: 1.- Actos previos ao
proceso civil. 2.- A demanda e o seu contido. 3.- Documentos que deben
presentarse coa demanda. 4.- Efectos da interposición da demanda.
Tema 15.- Posicións do demandado fronte á demanda: 1.- Contestación á demanda. Excepcións. 2.- A reconvención. 3.- A
ausencia do demandado no proceso: a rebeldía. Características e efectos.
Tema 16.- A audiencia previa ao xuízo: 1.- A audiencia previa. 2.- Proposición e admisión da proba. Sinalización do xuízo. 3.- Feitos novos ou de nova noticia. O escrito de ampliación.
Tema 17.- A proba. 1.- Concepto. 2.- Fontes e medios de proba. 3.- Obxecto da proba. 4.- Carga da proba. 5.- Ilicitude da proba. 6.- A valoración da proba. 7.- Procedemento probatorio.
Tema 18.- Os medios de proba: 1.- A proba documental. 2.- Reprodución da palabra, o son e a imaxe. 3.- O interrogatorio das partes. 4.- A proba de testemuñas. 5.- A proba de informes. 6.- Dictamen de peritos. 7.- A proba de recoñecemento xudicial. 8.- As presuncións: concepto e clases.
Tema 19.- O xuízo ou vista. A sentencia. A cousa xulgada. 1.- Desenrolo do xuízo ou vista. 2.- Conclusións e informes. 3.Dilixencias finais. 4. A sentencia. 5.- A cousa xulgada formal e material. 6.-Rescisión de sentencias firmes. O proceso de revisión. A“audiencia ao rebelde”.
Tema 20.- Terminación anticipada do proceso. 1.- Renuncia. 2.- Allanamento. 3.- Desistimento. 4.- Transacción. 5.-Satisfacción extraprocesual. 6.-Caducidade na instancia. 7.-Sobresemento
Tema 21.-As costas procesuais. 1.- As costas procesuais: criterio da LEC respecto ao pago das costas. 2.- Excepcións e limitacións á condena de costas. 3. A tasación de costas. 4.- A tasa xudicial.
VII. Os recursos Tema 22.- Recursos. Os recursos contra resolucións interlocutorias. O
recurso de apelación: 1.- Concepto e fundamento dos recursos. 2.- Clases. 3.- Presupostos. 4.- Recursos contra resolucións interlocutorias. 5.- Recurso de apelación. 6.- A execución provisional.
Tema 23.- O recurso extraordinario por infracción procesal. Recurso de
casación: 1.- Recurso extraordinario por infracción procesal. 2.-O recurso
en interés de lei. 3.- O recurso de casación
VIII. As medidas cautelares Tema 24.- As medidas cautelares: 1.- Concepto e características. 2.- Competencia. 3.- Presupostos. 4.- Medidas cautelares específicas. 5.- Procedemento de adopción e oposición. 6.- Caución sustitutoria. 7.-
Modificación e alzamento
IX. Execución.
A xurisdición voluntaria.
A cooperación xudicial interna e internacional.
Tema 25.- O proceso de execución: 1.- Títulos ececutivos: concepto e
clases. 2.- Recoñecemento de títulos estranxeiros. 3.- Partes na
execución. 4.- Tribunal competente. 5.- A demanda executiva e
documentos que deben acompañala. O despacho de execución. 6.-
Oposición na execución.
Tema 26.- Tipos de execución: 1.-Execución dineraria. Requirimiento de pago. 2.- O embargo. 3.- Localización dos bens do executado. 4.- A tercería de dominio. 5.- Realización dos bens embargados: o
procedemento de apremio. 6.-Particularidades da execución de bens
hipotecados o pignorados. 7.- A execución non dineraria.
X. Modalidades procedimentais: procesos ordinarios, sumarios e especiais. Tema 27.- Procesos declarativos ordinarios.
1.- Xuízo ordinario. 2.- Xuízo verbal.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000