Guia docente 2020_21
Facultad de Derecho
Grao en Dereito
 Materias
  Sistema xudicial español e proceso civil
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

A impartición de docencia na situación xerada por unha eventual emerxencia sanitaria realizarase por medio da plataforma de *teledocencia *faitic e o campus remoto da *Uvigo, co mesmo modelo de avaliación e idéntica planificación docente.

* Metodoloxías docentes que se modifican

As correccións dos casos prácticos e demais metodoloxías docentes realizaranse por medio do campus remoto e a plataforma de *teledocencia *faitic.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
*Tutorías en liña por medio do correo electrónico institucional e por medio do despacho virtual do docente.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Manuais, artigos científicos e xurisprudencia, recomendados en formato en liña que se descargan directamente da *pagina web da biblioteca da *Uvigo por medio do acceso á subscrición da base de datos de *tirantonline

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Mantense integramente o sistema de avaliación, na modalidade de avaliación continua, aínda que, as probas obxectivas tipo test será realizada por medio da plataforma *faitic, do mesmo xeito que o caso práctico. A avaliación final consistirá nun exame final oral por medio do campus virtual.
Quen non superen a avaliación continua por non superar todas as probas cun 5 sobre 10, ou ben por non haberse presentado a algunha delas, deberán facer un exame final oral por medio do campus virtual. Este sistema de avaliación final será de aplicación tanto para os alumnos de primeira edición de actas, como de segunda edición de actas e fin de carreira.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000