Guia docente 2021_22
Facultad de Derecho
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Dereito constitucional II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS
Metodoloxías docentes que se manteñen:
1.- Lección maxistral
Exposición por parte do docente dos contidos referentes á materia obxecto de estudo.
2.- Estudo de casos
Lectura e análise de documentos xurídicos ou un feito, problema ou casos prácticos reais coa finalidade de que o alumno complete coñecementos, reflexións sobre o particular e interprete e xere as hipóteses que considere oportunas. O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. Poderanse incluír probas tipo test para comprobar estes obxectivos.
Metodoloxías docentes que se modifican:
Tanto as leccións maxistrais como os Estudos de caso adaptaranse a situación de non presencialidade utilizando as ferramentas de teledocencia proporcionadas pola Universidade de Vigo.
Para iso poderán utilizarse as aulas virtuais proporcionadas pola Universidade de Vigo e as ferramentas de intercambio existentes en FAITIC.
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
A través do campus remoto no despacho virtual asignado ao profesor, nos horarios previstos, e proporcionado a clave de acceso aos/as alumnos/as. Excepcionalmente a través do correo electrónico ou outro método, videoconferencias, etc.
Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe:
Á parte dos temas, resumos e documentos complementarios dos mesmos que se subirán a FAITIC e os títulos facilitados na guía docente, comunicaranse outros recursos idóneos que proporcione a Universidade de Vigo como o acceso a distintas publicacións que a Universidade proporcione e ás que se poida acceder de feito sen custo cuxas instrucións para o seu acceso facilitaranse no seu momento a través de FAITIC.
En principio recoméndanse os seguintes manuais ou manuais:
-https://editorial.tirant.com/é/libro/compendio-de-derechoconstitucional-espanol-3-edicion-2018-agustin-ruiz-robledo9788491696766
-https://editorial.tirant.com/é/libro/leccións-de-dereito-constitucionalde-espana-e-de-a union-europea-volume-i-diego-lopez-garrido9788491697657
-López Guerra, L.; Espín, E.; e outros: Dereito Constitucional Vol. II: Os poderes do Estado. A organización territorial do Estado, 11ª ed., 2018
-https://www.casadellibro.com/libro-dereito-constitucional-volume-i-11-edicion-2018/9788491907329/7363670
-https://www.dykinson.com/libros/comentario-a-a-constitucion-espanola-libro-homenaxe-a-luís-lopez-guerra/9788491905073
Reforzarase a información sobre enlaces para a aprendizaxe e outros documentos.
ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN
Probas xa realizadas:
Sen modificacións.
Probas pendentes que se manteñen:
As probas serán as mesmas e manterase a mesma porcentaxe sobre a nota final.
Cambio da modalidade: proba tipo test sobre o contido do programa.
Sempre será condición imprescindible para contabilizar a avaliación continua obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba tipo test.
Avaliación continua: modalidade das probas sen modificacións salvo circunstancias excepcionais.
Si unha parte da avaliación continua fíxose presencial e outra parte virtual, a porcentaxe do 30 % ponderaríase en función da nota das presenciais e das non presenciais.
Probas que se modifican:
Primeira convocatoria:
O exame teórico consistirá nunha proba de preguntas sobre o contido da materia tipo test, realizada a través das plataformas que a Universidade de Vigo habilite ao efecto.
Segunda convocatoria:
De producirse na mesma situación que a primeira convocatoria aplicaranse as mesmas modalidades de probas e porcentaxes e mínimo esixido na primeira convocatoria tanto para o exame teórico como para a avaliación continua cuxa nota se conservará.
No caso de cambio das circunstancias, que permitan a súa realización presencial, o exame realizarase conforme ao previsto para todos os efectos na guía docente normal.
Convocatoria fin de carreira:
A avaliación consistirá nunha proba de preguntas sobre o contido da materia tipo test, realizada a través das plataformas que a Universidade de Vigo habilite ao efecto (70 % da nota final) e dun desenvolvemento dun caso práctico (30% da nota final).
Alumnado que non se acolleu ou que non superou a avaliación continua:
Primeira e segunda convocatoria:
Quen non sigan durante cúrsoo o sistema de avaliación continua, ou que non o superasen, terán dereito a un exame final, igual e coas mesmas normas que o feito polos seus compañeiros, xa sexa na primeira ou segunda convocatoria.
Información adicional:
Quen teña problemas para conectarse virtualmente a través das plataformas virtuais que estableza a Universidade de Vigo deberán comunicalo ao profesorado canto antes, remitindo un correo electrónico con todos os seus datos para cursalo ao servizo correspondente da Universidade para que lle dean unha solución.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000