Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia da arte contemporánea
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Traballo monográfico sobre un artista ou
movemento relacionados coa Arte Contemporánea.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións artísticas ao longo da historia.
Lectura da obra de arte como documento excepcional dos gustos estéticos e da mentalidade do pasado.
20 A2
B5
C28
C34
D2
D8
D11
D14
D16
Resolución de problemas Presentación e entrega de comentarios de texto e/ou imaxes de obras de arte relacionadas coas diferentes tendencias da Arte Contemporánea.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións artísticas ao longo da historia.
20 B5
C28
C34
D2
D11
D14
D16
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba teórica consistente no desenvolvemento dun tema no que se deberán relacionar ideas de diferentes momentos ou tendencias da Arte Contemporánea.
Para superar a materia, é necesario acadar nesta proba unha cualificación mínima de 5 puntos.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
O coñecemento da Historia da Arte Xeral como proceso complexo, aberto e discontinuo a partir da compartimentación do tempo histórico en diversos períodos.
Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións artísticas ao longo da historia.
20 B5
C28
C34
D2
D11
D13
D14
D16
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba consistente nun comentario breve de cinco obras de arte relacionadas co temario.
Para superar a materia, é necesario acadar nesta proba unha cualificación mínima de 5 puntos.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
O coñecemento da Historia da Arte Xeral como proceso complexo, aberto e discontinuo a partir da compartimentación do tempo histórico en diversos períodos.
Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións artísticas ao longo da historia.
20 B5
C28
C34
D2
D11
D14
D16
Presentación Presentación dos resultados do traballo monográfico sobre un artista ou movemento relacionado coa Arte Contemporánea.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
O coñecemento da Historia da Arte Xeral como proceso complexo, aberto e discontinuo a partir da compartimentación do tempo histórico en diversos períodos.
Lectura da obra de arte como documento excepcional dos gustos estéticos e da mentalidade do pasado.
10 C34
D2
D8
D12
D13
D14
Observación sistemática Valoración do traballo autónomo do alumnado, a través da realización de cuestionarios sobre os contidos da materia.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son:
Capacidade para recoñecer e reflexionar sobre as principais aportacións artísticas ao longo da historia.
Lectura da obra de arte como documento excepcional dos gustos estéticos e da mentalidade do pasado.
10 A2
B5
C28
C34
D2
D11
D14
D16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os estudantes que se acollan ámodalidade semipresencial poderán seguir a materia a través do Curso Virtual naplataforma de teledocencia Moodle, da Universidade de Vigo, que permitirá o acceso aos materiais precisos para a adquisición das competencias e consecución dos resultados da aprendizaxe, tanto nos seus contidos teóricos como prácticos.Especificaranse as metodoloxías docentes, as actividades de avaliación, xuntoco calendario de entrega (presencial ou remota) que quedará claramente establecido. As actividades que requiran presencialidade serán substituídas por outras que permitan acceder á mesma porcentaxe da nota. O seguimento individualizado da participación do alumno a través das TIC farase a partir das ferramentas propias da plataforma (participación, estatísticas de acceso,realización de probas ou exercicios en liña, etc.).

O estudante deberá cumplir osrequisitos mínimos de presencialidade necesarios para a avaliación continua.Así mesmo deberá acudir ás probas que o/s docente/s dispoñan como imprescindibles.

Aqueles
estudantes que elixan ser avaliados mediante a modalidade de “avaliación global deberán comunicalo ao profesorado responsable da materia no prazo de 31
días hábiles dende o inicio de cada cuadrimestre (artigo 19.4 do Regulamento
sobre a avaliación, a calificación e a calidade da docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado
 da Universidade de Vigo)..

Aqueles alumnos que se acollan á avaliación contínua, serán avaliados dos contidos do programa da materia mediante unha proba escrita, que supoñerá o 70% da nota final, e un traballo obligatorio, que representará un 30% desta.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000