Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Traballo de Fin de Máster
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. (CB6 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. (CB7 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. (CB8 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. (CB9 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. (CB10 memoria)
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análise, síntese e xestión da información para contribuir á organización e planificación de actividades de investigación no eido agroalimentario e do medio ambiente.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo, sexan ou non de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionais como internacionais, recoñecendo a diversidade de puntos de vista, así como o poso das distintas escolas ou formas de facer.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG3 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades personais de razoamento crítico e constructivo para mellorar o funcionamiento dos proxectos de investigación en que intervén.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG4 Que os estudantes sxean capaces de adaptarse a novas situacións, con grandes doses de creatividade e ideas para asumir o liderado de investigadores.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG5 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver iniciativas e espírito emprendedor con especial preocupación pola calidade de vida.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CG6 Que os estudantes sexan capaces de entende-la proxección social da ciencia.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE1 Adquirir coñecementos avanzados sobre deseño experimental e de estatística de utilidade no desenvolvemento de proxectos de investigación.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE2 Profundizar no coñecemento das técnicas de obtención, rexistro, procesado, validación e análises de datos de campo e laboratorio e aplicalas no I+D+i nos eidos ambiental e agroalimentario.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE3 Manexar programas informáticos para o procesado e análise espacial cuantitativo e aplicar ditas técnicas a diversas áreas da investigación nos eidos ambiental e agroalimentario.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE4 Coñecer e integrar todos os aspectos relacionados coa normalización e lexislación no ámbito dos sistemas de calidade ambiental, agrícola e alimentaria, de modo que os poida aplicar dentro de actividades de I+D+i, prestando especial atención á seguridade e trazabilidade (""farm to fork"").
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE5 Coñecer e comprender os procesos tecnolóxicos de produción, transformación e conservación de alimentos, con especial atención ao I+D+i de novas tecnoloxías respetuosas coa calidade dos alimentos e o medio ambiente.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE6 Coñecer e comprender a xestión medioambiental dos procesos das industrias agrarias e alimentarias, co fin de poder desenvolver I+D+i relacionado cos residuos (detección, procesado, eliminación e/ou valorización) e ser capaz de transferir ao sector produtivo os avances en investigación en redución de impactos das actividades agroalimentarias.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE7 Desenvolver investigacións no campo da xestión global da cadea agroalimentaria e do medio natural mediante a aplicación de tecnoloxías medioambientalmente sostenibles.
 • saber
 • Saber estar / ser
CE8 Capacidade para desenvolver investigacións no campo da xestión integral eficaz de riscos alimentarios, en particular orientadas ao desenvolvemento de novos sistemas de detección e alerta temprana de crises de carácter agroalimentario.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE9 Capacidade para investigar e desenvolver novos procesos de fabricación e conservación de alimentos.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE10 Capacidade para investigar, deseñar e desenvolver novas técnicas de extracción, concentración, purificación e análise de componentes naturais, engadidos ou contaminantes nos alimentos e os ecosistemas.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE11 Comprender o funcionamento e diversidade dos ecosistemas a distintos niveis e as adaptacións aos ambientes en que viven.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE12 Realizar estudos para coñecer os principais efectos do cambio climático sobre os recursos naturais empregados na industria agroalimentaria.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT1 Capacidade de análise, organización e planificación
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT2 Liderado, iniciativa e espíritu emprendedor
 • saber
 • Saber estar / ser
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
 • Saber estar / ser
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
 • Saber estar / ser
CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
 • Saber estar / ser
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
 • Saber estar / ser
CT10 Tratamento de conflictos e negociación.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000