Guia docente 2015_16
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, auto-dirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade de reunir información sobre un tema de interese a través de artigos científicos, así como para analizala, clasificala e resumila.
  CG2 Habilidade para manexar ferramentas de software que apoien a resolución de problemas relacionados coa Fotónica e tecnoloxías de láser.
  CG3 Capacidade para a planificación de actividades de investigación, desenvolvemento e innovación en institucións de investigación, tecnoloxía e empresas en todos os ámbitos relacionados coa Fotónica e tecnoloxías de láser.
  CG4 Capacidade de identificar métodos experimentais e teóricos relacionados coa Fotónica e tecnoloxía láser e as súas aplicacións en ciencia e tecnoloxía.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Capacidade de comprender a base física das aplicacións de láseres en varios campos de particular importancia tales como metroloxía, biomedicina, industria e medio ambiente. Identificación e recoñecemento das novas tecnoloxías, aplicacións, sistemas de empresas, normativas sobre láseres e no desenvolvemento de procesos e sistemas para a análise.
  CE2 Capacidade de analizar, deseño e aplicación de métodos computacionais, sistemas non lineais, métodos numéricos, modelaxe numérica, simulacións, algoritmos e software específico para uso en Fotónica e tecnoloxías de láser.
  CE3 Capacidade de análise e argumentación dos fundamentos da materia radiación de interacción clásica, semi- clásica e cuántica nivel, fundacións teóricas da actuación do láser e óptica físicas ea interacción da luz de xeitos diferentes e segundo diferentes escalas.
  CE4 Capacidade para a identificación e descrición dos sensores láser ópticos e atuadores, incluíndo sensores integrados e fibras ópticas e as súas aplicacións en varios campos e recoñecemento de sistemas de negociación.
  CE5 Capacidade de comprensión e clasificación de sistemas de comunicacións ópticas, explotando a transmisión e propagación da luz en fibras ópticas e de identificación óptica das fontes, dispositivos ópticos integrados e sistemas dixitais e analóxicos.
  CE6 Capacidade de utilizar instrumentación óptica e fabricación e montaxe de experimentos baseados en técnicas de láser e de Fotónica tecnoloxías e as súas aplicacións, de forma autónoma.
  CE7 Capacidade de aplicar os coñecementos, competencias e habilidades adquiridas mundo empresarial e profesional, planificación, xestión e avaliación de proxectos na área de Fotónica e tecnoloxías de láser.
  CE8 Realización, presentación e defensa, xa obtidos os créditos restantes do currículo, a partir dun exercicio orixinal feito individualmente ante un tribunal universidade, que consiste nun proxecto ampla en Fotónica e tecnoloxías de láser que son as competencias adquiridas na sintetizados ensinanzas estudado ao longo do mestrado.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Habilidades de liderado, toma de decisións e xestión do tempo.
  CT2 Capacidade de traballar en equipos multidisciplinares e multilingües, nun contexto internacional.
  CT3 Habilidade nas relacións interpersoais.
  CT4 Capacidade de aprendizaxe independente, auto- organización e auto- axenda de traballo, e para manter a formación continua na súa área de traballo.
  CT5 Iniciativa e espírito empresarial, estimulada por adestramento no campo da Fotónica e tecnoloxía láser.
  CT6 Motivación pola calidade e a mellora continúa.
  CT7 Respectar os dereitos fundamentais de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e accesibilidade universal para discapacitados.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000