Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Degradación e recuperación de solos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminarios RA1, RA2
Avaliarase a asistencia e participación nos seminarios mediante a realización de probas específicas para cada un deles.
Valorarase a capacidade do alumno para analizar as diferentes caras dun mesmo problema e de formular propostas e solucións prácticas e enxeñosas.
Valorarase o espírito crítico e a actitude respectuosa e positiva do alumno
25 CB3
CB4
CG1
CG2
CE52
CE58
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Traballos tutelados RA1, RA2
Valorarase a claridade de conceptos, a organización do tema, a calidade e orixinalidade da presentación ppt., a claridade da exposición oral, a coordinación do grupo e o control do tempo.
30 CB4
CG1
CG2
CT3
CT4
CT8
Prácticas de laboratorio RA1
Prestarase especial atención á explicación dos fundamentos
da práctica e á interpretación do significado dos resultados
obtidos.
A asistencia ás prácticas é obrigatoria
25 CB3
CG1
CG2
CE52
CE58
CT1
CT4
Probas de tipo test RA1
Valoraranse os coñecementos adquiridos, a capacidade de
relacionalos entre si e a comprensión do seu significado
práctico.
20 CE52
CE58
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas de avaliación terán lugar nas seguintes datas:

Fin de carreira: 28 de septembro 2016 ás 10h.

1ª edición: 13 de xaneiro 2017 ás 10h.

2ª edición: 3 de xullo 2017 ás 16h.

En caso de error en la transcripción de las fechas de exámenes, las válidas son las aprobadas oficialmente y publicadas en el tablón de anuncios y en la web del Centro.

A proba final é eliminatoria e será necesario alcanzar o 50% da nota para poder aprobar a materia. Unha vez superada esta proba sumaránselle as demais puntuacións. As puntuacións das demais actividades terán validez ao longo de cada curso académico e serán sumadas á da proba final, tanto na convocatoria oficial coma na extraordinaria. No caso de que o número de alumno sexa o suficientemente pequeno como para poder facer un seguimiento adecuado, poderase eliminar esta proba test no caso de que se asista a lo menos ó 90% das sesions na aula (maxistrais e seminarios) e os alumnos teñan una participación activa. Nese caso a nota asignada a esta proba repartirase entre as demáis probas avaliadas (sumarase un 10% á exposición oral e un 5% a cada unha das probas restantes).

Os alumnos que, por motivos previamente xustificados, non puidesen asistir a clases deberán realizar o mesmo exame final que os seus compañeiros e unha serie de actividades complementarias, pactadas previamente coa profesora da materia, tendo en conta as peculiaridades do alumno.

Los alumnos que opten por examinarse en fin de carrera serán evaluados únicamente con el examen (que valdrá el 100% de la nota). En caso de no asistir a dicho examen, o no aprobarlo, pasará a ser evaluado del mismo modo que el resto de alumnos.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000