Guia docente 2013_14
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Introdución á enxeñaría química
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral
Realización dun exame de toda a materia. Incluirá unha parte relativa aos conceptos teóricos, e outra parte na que se plantexa a resolución numérica de casos prácticos
50
Resolución de problemas e/ou exercicios
Resolución autónoma, fora de aula, dos exercicios propostos. O alumno pode ter apoio/orientación nas titorías ou a través da plataforma de teledocencia da Universidade de Vigo
20
Traballos de aula Consideraráse a resolución feita polo alumno daqueles exercicios propostos polo profesor para ser realizados na aula, entregados e avaliados. 10
Prácticas de laboratorio Valoraráse a asistencia, actitude e aptitude no laboratorio. Avaliaráse a memoria de prácticas, tratamento de datos en follas de cálculo e/ou o exame de prácticas 20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<ol>
<li>É&nbsp;necesario aprobar&nbsp;o exame de toda a materia (obter un mínimo de 5 puntos sobre 10). De non superarse esta cualificación mínima, a cualificación da materia será a que corresponde a este exame.
<li>É&nbsp;obrigatoria&nbsp;a asistencia&nbsp;ás prácticas de laboratorio&nbsp; e a entrega de material complementario (memorias, folla de cálculo co tratamento dos datos). No caso de ausencia debidamente xustificada o alumno&nbsp;terá a opción de facer un exame de prácticas, que incluirá parte teórica e parte práctica no laboratorio, no que deberá obter unha cualificación mínima de 5 para superar a materia.
<li>No&nbsp;caso de alumnos que non asistan&nbsp;ás metodoloxías de &quot;resolución de problemas e/ou exercicios&quot; e/ou &quot;traballos de aula&quot;, a parte da cualificación desas metodoloxías&nbsp;sumaráse&nbsp;á do exame de toda a materia. Neste caso, para estes alumnos o exame incluirá cuestións ou problemas adicionáis relacionados cos aspectos da materia tratados nas entregas realizadas durante o curso.
<li>En xullo&nbsp;o alumno poderá obtar por examinarse das partes do exame ou das metodoloxías que non&nbsp;superara na convocatoria de Xuño, ou&nbsp;ben daquelas que&nbsp;desexe superar a súa anterior cualificación obtida na convocatoria de Xuño. Asignaráselle a maior das cualificacións obtidas&nbsp;para cada metodoloxía.
<li>Aqueles alumnos que tendo feito&nbsp;menos do 30% das&nbsp;metodoloxías&nbsp;&quot;resolución de problemas e/ou exercicios e/ou traballos de aula&quot;&nbsp;non se presenten aos exames, a cualificación que obterán será a de &quot;non presentado&quot;. Nos demáis casos aplicaráse a cualificación obtida seguindo as ponderacións e requisitos&nbsp;expostos.
<li>A comunicación cos alumnos realizaráse a través da plataforma de teledocencia de Universidade de Vigo.</li></ol>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000