Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Xestión de residuos
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Sesión maxistral Evaluaráse mediante a realización dun exame nas datas oficiais establecidas a tal efecto. 60
Seminarios Durante os seminarios prantexaranse cuestións a resolver por parte do alumnado (na propia sesión, en sesións seguintes ou mediante a entrega de material), que serán valoradas polo profesorado. 20
Prácticas de laboratorio Calificaráse mediante a asistencia ás mesmas, a actitude e participación, a calidade dos resultados e da memoria de prácticas (de entrega obligatoria en las fechas que designe el profesorado). 20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p><strong>1) Modalidade presencial / non
presencial: </strong>consideraráse por defecto que os
alumnos seguen a materia na modalidade presencial. No caso de alumnos que queiran
acollerse a unha modalidade non presencial, por circunstancias como ter
responsabilidades laboráis ou outras que poidan ter unha consideración similar,
deberán porse en contacto có responsable da materia nas dúas primeiras semáns
de clase mediante e-mail (gil@uvigo.es, data límite: 16 de Septembro de 2014). Estos
alumnos deberán aducir motivos razoables e probados para tal elección e se lles
indicará, en función de cada caso, como deben cursar e examinarse das metodoloxías
de "Seminarios" e "Prácticas de laboratorio". O resto da
evaluación será igual que para os alumnos presenciais.</p><p><strong>2) Requisitos para aprobar a
materia:</strong></p><blockquote><p><strong>2.1)
Examen: </strong>É necesario aprobar o examen oficial
para poder aprobar a materia. Este examen supón un 60% da nota total, polo que
se deberá obter un mínimo de 30% da nota total neste examen. No examen poderánse
indicar requisitos necesarios para superar a materia (como obter un mínimo de
puntuación na parte teórica ou na parte práctica).</p></blockquote><blockquote><p><strong>2.2)
Prácticas de laboratorio: </strong>a
asistencia ás prácticas de laboratorio e a entrega da memoria é obligatoria
para poder aprobar a materia na modalidade presencial. O alumno presencial que
non cumpla este requisito terá que realizar un examen de prácticas que deberá
aprobar (sacar un mínimo de 5 sobre 10) para poder aprobar a materia.</p>

<p><strong>2.3)
Seminarios: </strong>a calificación neste apartado será a
suma das obtidas en cada unha das probas que se realicen e variará entre 0% da
nota global (para o alumno que non realizara ningunha) e 20% da nota global
(para o alumno que realizara todas correctamente).</p>

<p><strong>2.4)
Calificación da materia: </strong>Para
o alumno que non supere o examen, a calificación da materia será a do examen, sen
sumárselle as partes correspondentes a "Seminarios" e "Prácticas
de laboratorio". O alumno que teña alguna calificación (xa sexa en
prácticas de laboratorio, seminarios ou no examen) non poderá levar a nota de
"Non Presentado".</p></blockquote><p><strong>3) Segunda edición: </strong>Na segunda edición, ou segunda convocatoria,
o alumno poderá elexir entre que se lle manteñan a nota das metodoloxías de "Seminarios"
e "Prácticas de laboratorio" (cada unha valorada sobre 20% da nota
total) e que o examen siga representando un 60% da nota global, ou que non se lle
manteñan (en cuio caso o examen representará o 100% da nota na segunda
convocatoria e poderá incluir preguntas sobre as prácticas de laboratorio). A
opción por defecto será manter as notas das metodoloxías de “Seminarios” e “Prácticas
de laboratorio”.</p><p><strong>4) Comunicación cos alumnos: </strong>a comunicación cos alumnos
(calificacións, convocatorias, etc) realizaráse a través da plataforma TEM@.</p><p><strong>5) Exámenes: </strong>as datas de exámenes son as aprobadas
pola Facultade de Ciencias:</p><blockquote><p>Fin
de carreira: 23 de Septembro de 2014 ás 10:00</p><p>1ª
edición: 18 de Marzo de 2015 ás 16:00</p><p>2ª
edición: 1 de Xullo de 2015 ás 10:00</p></blockquote>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000