Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Cambio climático
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Tanto en caso de docencia mixta como non presencial:

Utilización da plataforma MOOVI onde se subirá toda a información necesaria para a consecución dos obxectivos do curso.
Resolución de problemas prácticos en seminarios.

* Metodoloxías docentes que se modifican
En caso de docencia mixta:
Parte das metodoloxias presenciais, clases maxistrales e resolución de problemas prácticos, pasarán a ser titorizadas online a través de Campus Remoto, "Zoom", "Teams" ou calquera outra plataforrma similar.

En caso de docencia non presencial:
Todas as metodoloxias presenciais, clases maxistrales e resolución de problemas prácticos, pasarán a ser titorizadas online a través de Campus Remoto, "Zoom", "Teams" ou calquera outra plataforrma similar.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías serán on line a través do despacho virtual de Campus Remoto de cada profesor pedindo cita previa ó correo do profesor.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non haberá modificacións en ningunha das opcións (mixta, non presencial).

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesaria bibliografía adicional en ningunha das opcións (mixta, non presencial).
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Tanto na modalidade non presencial coma na mixta:

As probas xa realizadas manterán o seu peso
As probas que queden pendentes tamén manterán o seu peso

* Probas que se modifican
En caso de modalidade non presencial:
[Proba de preguntas sobre temario presencial] => [Proba de preguntas sobre temario a través da plataforma vixente (Moovi, Campus Remoto, "Teams",...)]
En caso de docencia mixta:
Non haberá modificación na forma de realizar as probas e o exame sobre o temario será preferentemente presencial.

* Novas probas
Non haberá novas probas en ningún tipo de modalidade.
* Información adicional
Tanto en caso de docencia mixta coma de docencia non presencial, a evaluación de cada convocatoria manterase tal e coma se describe no apartado 7 desta guía.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000