Guia docente 2019_20
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Ecoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valórase a comprensión dos contidos impartidos nas clases.

Resultado de aprendizaxe avaliado: Coñecemento da composición, estrutura e dinámica dos ecosistemas, a súa dependencia cos factores ambientais a distintas escalas, e o seu papel nos ciclos bioxeoquímicos globais.
65 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE3
CE4
CE6
Seminario Valórase a capacidade para resolver problemas e exercicios relacionados cos contidos impartidos nos seminarios.

Resultado de aprendizaxe avaliado: Interpretación de procesos ecolóxicos relevantes, mediante actividades individuais e de grupo, que inclúen a análise de datos, e a obtención de conclusións a partir dos mesmos.
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE3
CE4
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Aprendizaxe-servizo Valórase o diseño e posta en práctica dunha ferramenta de detección de incidencias medioambientais.

Resultado de aprendizaxe avaliado:
Interpretación de procesos ecolóxicos relevantes, mediante actividades individuais e de grupo, que inclúen a análise de datos, e a obtención de conclusións a partir dos mesmos.
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Presentación Valórase o deseño dun proxecto de investigación e a claridade e rigor na exposición.

Resultado de aprendizaxe avaliado: Familiarizarse co deseño de estudos experimentais en Ecoloxía mediante unha actividade de grupo que inclúe a recollida de datos no campo.
15 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE3
CE4
CE6
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Para aprobar a materia será necesario aprobar o exame, que representa o 65% da nota final. A asistencia a clase non é obrigatoria, con todo o sistema de avaliación será o mesmo para todos os alumnos, polo que se recomenda a asistencia á saída
de campo e aos seminarios.
Datas de exames:  07/10/19 16:00 (Fin de carrera); 23/01/2020 10:00 (1ª Ord); 20/06/2020 16:00 (2ª Ord). En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.
Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000