Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Análise instrumental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario A asistencia e participación en seminarios suporá ata un 10% da nota final, que incluirá a asistencia, actitude, participación e resultados obtidos nos seminarios.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
10 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio valoraranse entre -1,5 e +1,5 punto e suporá ata un 15% da nota final, que inclúe a obrigatoriedade de asistir a todas as sesións, a realización de todas as prácticas e a elaboración e entrega da memoria de prácticas.
Tamén se terá en conta a actitude e participación do alumno no laboratorio.
Esta parte deberá ser superada independentemente das demais para poder superar a materia e estar en condicións de sumar a valoración das demais actividades.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
15 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Traballo tutelado A participación, actitude, así como o traballo en si (forma de abordar os conceptos a traballar, redacción, presentación...do documento escrito e exposición, de ser o caso) suporá ata un 5% da nota final.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
5 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizarase un Parcial (segundo conveñan a profesora e os alumnos) e/ou un Exame Final, con valoración teoría/problemas = 50/50. É necesario obter un 5 (sobre 10) tanto en teoría, como en problemas. Así mesmo é necesario alcanzar unha puntuación mínima en cada unha das Unidades Didácticas.
Con esta metodoloxía avalíanse todos os resultados de aprendizaxe.
35 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CE4
CE5
CT1
CT3
CT4
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Proporase ós alumnos a realización entre un ou varios Exames Parciais optativos nos que examinaranse (con carácter
eliminatorio) as distintas Unidades Didácticas. O aluno que realice, alo menos 2/3 desta modalidade, ainda que non se
presente ao examen final, tendrá a calificación obtida hasta ese momento. Tanto o exame parcial como os oficiais, cunha
duración máxima en calquera caso de catro horas por exame, cualifícanse do mesmo xeito: a parte de teoría representa o
50% da nota e a parte de problemas representa o 50% restante, debendo obter un mínimo de 5 puntos sobre 10, tanto en
teoría como en problemas; ademais, en teoría deberase obter unha mínima puntuación en cada unha das Unidades Didácticas.


DATAS OFICIAIS DE EXAME: 
Fin de Carreira: 21-Setembro-2021 (16 h). 
1ª Edición: 30-Marzo-2022 (10 h). 
2ª Edición: 6-
Xullo-2022 (10 h). 
En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e
publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro. 
As prácticas serán cualificadas pola profesora en base á asistencia
(obrigatoria), e á actitude e aptitude dos alumnos durante o desenvolvemento das mesmas. Cada grupo deberá entregar
unha memoria das prácticas onde consten todos os cálculos realizados, así como a discusión e xustificación dos resultados
finais. 
Nos exames oficiais, tamén parte das preguntas de teoría poderán tratar directa ou indirectamente sobre as prácticas
de laboratorio. 

Na segunda convocatoria da materia, a avaliación levará a cabo do seguinte modo: 
* Examinarase toda a parte teórica e
práctica da materia, debendo superar a puntuación mínima requirida para cada unha das distintas Unidades Didácticas da
materia. 
* Conservaranse as cualificacións obtidas nas prácticas de laboratorio, seminarios e traballos tutelados. 

A forma de avaliar a alumnos na modalidade de non presencialidade (por estar a traballar) será a mesma:
Obrigatoriedade de realizar as prácticas de laboratorio (aínda que se procurará adecuar o horario ao do alumno) e o
consecuente traballo de prácticas, e realización dos exámen-es da materia.
Na convocatoria "Fin de Carreira": O alumno
que opte por examinarse en Fin de Carreira será evaluado únicamente có exame (que valdrá o 100% da nota). En caso de
non asistir a dito examen ou non aprobarlo, pasará a ser evaluado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000