Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Edafoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral RA1, RA2
A valoración dos coñecementos adquiridos ao longo do curso realizarase mediante a realización dunha proba final que poderá ser de tipo test ou de resposta curta.
50
CB3
CE1
CT4
Seminarios RA1, RA2
Avaliarase a asistencia e participación nos seminarios
mediante a realización de probas específicas para cada un deles. As devanditas probas consistirán na entrega dunha ficha ou memoria ou na avaliación do traballo realizado nas sesións de simulación con ordenador.
20
CB3
CG1
CG2
CE1
CT4
CT5
CT9
Prácticas de laboratorio
RA1, RA2
A asistencia ás prácticas é obrigatoria. Avaliaranse mediante as memorias de prácticas. Na calificación terase en conta a actitude do alumno no laboratorio.
20
CB3
CG1
CG2
CE1
CT1
CT5
Traballos tutelados RA2
Terase en conta a participación nas diferentes actividades propostas no transcurso das sesións maxistrais e a capacidade de traballo en grupo.
10
CB3
CB4
CG1
CG2
CT1
CT3
CT4
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As probas de avaliación terán lugar nas seguintes datas:


Fin de carreira: 30 de septembro ás 16h.


1ª edición: 16 de xaneiro ás 10h.


2ª edición: 11 de xullo ás 16h.


En caso de error en la transcripción de las fechas de exámenes, las válidas son las aprobadas oficialmente y publicadas en el tablón de anuncios y en la web del Centro.


A proba final é eliminatoria e será necesario alcanzar o 50% da nota para poder aprobar a materia. Unha vez superada esta proba sumaránselle as demais puntuacións. As puntuacións das demais actividades terán validez ao longo de cada curso académico e serán sumadas á da proba final, tanto na convocatoria oficial coma na extraordinaria.


Os alumnos que, por motivos previamente xustificados, non puidesen asistir a clases deberán realizar o mesmo exame final que os seus compañeiros e unha serie de actividades complementarias, pactadas previamente coa profesora da materia, tendo en conta as peculiaridades do alumno.


Los alumnos que opten por examinarse en fin de carrera serán evaluados únicamente con el examen (que valdrá el 100% de la nota). En caso de no asistir a dicho examen, o no aprobarlo, pasará a ser evaluado del mismo modo que el resto de alumnos.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000