Guia docente 2015_16
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
  CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
  CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
  CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
  CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade de análise e síntese
  CG2 Capacidade de organización e planificación.
  CG3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como nas extranxeiras
  CG4 Coñecementos básicos de informática.
  CG5 Capacidade de xestión da información
  CG6 Adquirir capacidade de resolución de problemas
  CG7 Adquirir capacidade na toma de decisións
  CG8 Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e nos contextos tanto nacionais como internacionais
  CG9 Habilidades nas relacións interpersonais
  CG10 Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade
  CG11 Habilidades de razonamento crítico
  CG12 Desenvolver un compromiso ético
  CG13 Aprendizaxe autónomo
  CG14 Adaptación as novas situacións
  CG15 Creatividade
  CG16 Liderazgo
  CG17 Coñecemento doutras culturas e costumes
  CG18 Iniciativa e o espíritu emprendedor
  CG19 Motivación pola calidade
  CG20 Sensibilidade hacia temas medioambientais
  CG21 Capacidade de aplicalos coñecementos teóricos en casos prácticos
  CG22 Capacidade de comunicarse con persoas non expertas na materia
  CG23 Capacidade para entender a lenguaxe e propostas doutros especialistas
  CG24 Capacidade de autoevaluación
  CG25 Capacidade de negociación
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos tecnolóxicos.
  CE2 Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
  CE3 Coñecer e comprender as dimensións temporais e espaciais dos procesos ambientais.
  CE4 Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos coñecementos teóricos.
  CE5 Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
  CE6 Coñecer e comprender os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
  CE7 Coñecer e comprender os distintos aspectos da análise de explotación dos recursos ambientais nun contexto de desenvolvemento sostible.
  CE8 Coñecer e comprender os distintos sistemas de xestión ambiental e de calidade.
  CE9 Coñecer e comprender o manexo de ferramentas informáticas de aplicación en materia ambiental.
  CE10 Coñecer e comprender os conceptos relacionados co clima e o cambio global.
  CE11 Elaboración e execución de estudios de impatos ambiental
  CE12 Xestión e restauración do medio natural
  CE13 Elaboración, implantación, coordinación e avaliación de plans de xestión de residuos.
  CE14 Realización de auditorías ambientais.
  CE15 Xestión, abastecemento e tratamento de recursos hídricos.
  CE16 Tratamento de solos contaminados.
  CE17 Calidade do aire, control e depuración de emisións atmosféricas.
  CE18 Tecnoloxías limpas e enerxías renovables.
  CE19 Xestión e optimización enerxética.
  CE20 Identificación e valoración de custos ambientais.
  CE21 Deseño e execución de plans de desenvolvemento rural.
  CE22 Predición meteorolóxica e análise de fenómenos climáticos.
  CE23 Deseño e aplicación de indicadores de sostenibilidade
Carácter CT Código Competencias Transversais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000