Guia docente 2013_14
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 CE1 - Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos tecnolóxicos.
  A2 CE2 - Coñecer e comprender os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados co medio e os procesos tecnolóxicos.
  A3 CE3 – Coñecer e comprender as dimensións temporais e espaciais dos procesos ambientais.
  A4 CE4 – Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos coñecementos teóricos.
  A5 CE5 – Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
  A6 CE6 – Coñecer e comprender os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
  A7 CE7 – Coñecer e comprender os distintos aspectos da análise de explotación dos recursos ambientais nun contexto de desenvolvemento sostible.
  A8 CE8 – Coñecer e comprender os distintos sistemas de xestión ambiental e de calidade.
  A9 CE9 – Coñecer e comprender o manexo de ferramentas informáticas de aplicación en materia ambiental.
  A10 CE10 – Coñecer e comprender os conceptos relacionados co clima e o cambio global.
  A11 CE10 - Deseño e aplicación de indicadores de sustentabilidade.
  A12 CE11 – Elaboración e execución de estudos de impacto ambiental.
  A13 CE12 – Xestión e restauración do medio natural.
  A14 CE13 – Elaboración, implantación, coordinación e avaliación de plans de xestión de residuos.
  A15 CE14 – Realización de auditorías ambientais.
  A16 CE15 – Xestión, abastecemento e tratamento de recursos hídricos.
  A17 CE16 – Tratamento de solos contaminados.
  A18 CE17 – Calidade do aire, control e depuración de emisións atmosféricas.
  A19 CE18 – Tecnoloxías limpas e enerxías renovables.
  A20 CE19 – Xestión e optimización enerxética.
  A21 CE20 – Identificación e valoración de custos ambientais.
  A22 CE21 – Deseño e execución de plans de desenvolvemento rural.
  A23 CE22 – Predición meteorolóxica e análise de fenómenos climáticos.
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 CG1 - Capacidade de análise e síntese.
  B2 CG2 - Capacidade de organización e planificación.
  B3 CG3 - Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
  B4 CG4 - Coñecementos básicos de informática.
  B5 CG5 - Capacidade de xestión da información.
  B6 CG6 - Adquirir capacidade de resolución de problemas.
  B7 CG7 - Adquirir capacidade na toma de decisións.
  B8 CG8 - Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais.
  B9 CG9 - Habilidades nas relacións interpersoais.
  B10 CG10 - Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
  B11 CG11 - Habilidades de razoamento crítico.
  B12 CG12 - Desenvolver un compromiso ético.
  B13 CG13 - Aprendizaxe autónoma.
  B14 CG14 - Adaptación a novas situacións.
  B15 CG15 – Creatividade.
  B16 CG16 – Liderado.
  B17 CG17 - Coñecemento doutras culturas e costumes.
  B18 CG18 - Iniciativa e espírito emprendedor.
  B19 CG19 - Motivación pola calidade.
  B20 CG20 - Sensibilidade cara a temas ambientais.
  B21 CG21 – Capacidade para aplicar os coñecementos teóricos en casos prácticos.
  B22 CG22 – Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  B23 CG23 – Capacidade para entender a linguaxe e propostas doutros especialistas.
  B24 CG24 – Capacidade de autoavaliación.
  B25 CG25 – Capacidade de negociación.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000