Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Asistencia e participación en debates e traballos individuais ou en grupo .
Resultados da aprendizaxe avaliados: RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA10
20 A3
A4
B1
B2
D1
D3
D4
D9
Seminario Asistencia e resolución de problemas relacionados cos mapas Topográficos e Xeolóxicos.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8,RA9
20 B1
D1
D4
D5
Prácticas de laboratorio Asistencia a prácticas de laboratorio para o recoñecemento de minerais e rochas. Resultados del aprendizaje RA2, RA5, RA7, RA9 10 A3
A4
B1
B2
D1
D4
D5
Saídas de estudo Asistencia ás saídas de estuo e entrega dunha memoria (100% de asistencia).
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2,RA3, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
10 A3
A4
B2
C10
D1
D4
D5
D9
Exame de preguntas de desenvolvemento Examen escrito no que se formularán preguntas de teoría e practicas que incluian aspectos desenvolvidos nas sesions maxistrais , seminarios e prácticas. Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 40 A3
B1
C10
D1
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A  modalidade de evaluación preferente é  a Evaluación Continua. O 
alumno que desexe a  Evaluación
Global (o 100% da calificación no examen oficial) debe comunicárselo ao
responsable da  materia, sexa
verbalmente ou  por  email o pola plataforma Moovi, nun plazo no
superior a un mes do comezo da  docencia
da asignatura.

Exámenes

Fin de Carrera: 25 de Septembro de  2023 ás
16:00 horas.

1ª Edición: 10 de Novembro de 2023 ás 10:00 horas.

2ª Edición: 10 de Xullo de 2024 as  10:00 horas.En caso de erro na transcripción
das fechas de exámenes, as válidas serán as aprobadas oficialmente e publicadas
no tablón de anuncios e na web do Centro

Convocatoria de Fin de CarreraA evaluación constará
únicamente de un examen que valdrá o 100% da nota. No caso de no asistir a dito
examen, o non aprobarlo, pasará a ser evaluado do mesmo modo que o resto dos
alumnos/as. 

Convocatoria de Noviembre  (1ª Edición):A nota final será a suma das obtidas nas  diferentes probas 
metodolóxicas. A condición para que unha proba sexa  puntuada, con excepción do   
examen de preguntas de desenroo,   e 
que esta supere o  30% da sua
máxima calificación.Os alumnos con
obligaciones laborales debidamente xustificadas e que no poideran ter asistido
o desarrollo do curso poderán realizar un traballo individual escrito referido
a aspectos de Teoría  (40%), outro respecto a Prácticas/Seminarios
(20%)   e o examen da asignatura
(40%). Esta opción deberán solicitarla nun prazo non  superior a un mes dende o comezo da  docencia da asignatura  para que poidan  dispor do tempo necesario  para a
correcta realización dos traballos 
correspondentes. 

Convocatoria de Julio (2ª Edición):A evaluación se realizará
únicamente  con un examen escrito (100%)
.Requírese do alumno que curse esta materia unha conducta responsable e
honesta. Se considerará inadmisible o fraude (i.e. copia y/o plaxio) encaminado
a falsear onivel de conhecemento o destreza alcanzado polo alumnado en
cualquier tipo de proba, informe o traballo diseñado con este propósito. Esta
conducta fraudulenta será sancionada ca firmeza e rigor que establece a
normativa vixente.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000