Guia docente 2013_14
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Coñecer os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados cos alimentos e os seus procesos tecnolóxicos
  A2 Coñecer e comprender a química e bioquímica dos alimentos e a relacionada cos seus procesos tecnolóxicos
  A3 Coñecer os fundamentos básicos de matemáticas e estatística que permitan adquirir os coñecementos específicos relacionados coa ciencia dos alimentos e os procesos tecnolóxicos asociados á súa produción, transformación e conservación
  A4 Coñecer e comprender as propiedades físicas e químicas dos alimentos, así como os procesos de análise asociados ao establecemento das mesmas
  A5 Coñecer e comprender as operacións básicas na industria alimentaria
  A6 Coñecer e comprender os procesos industriais relacionados co procesamento e modificación de alimentos
  A7 Coñecer e comprender os conceptos relacionados coa hixiene durante o proceso de produción, transformación, conservación, distribución de alimentos; isto é, posuír os coñecementos necesarios de microbioloxía, parasitoloxía e toxicoloxía alimentaria; así como o referente á hixiene do persoal, produtos e procesos
  A8 Coñecer e comprender os sistemas de calidade alimentaria, así como todos os aspectos referentes á normalización e lexislación alimentaria
  A9 Coñecer e comprender aspectos básicos de economía, técnicas de mercado, xestión e marketing agroalimentario
  A10 Coñecer e comprender os sistemas de xestión ambiental relacionados cos procesos produtivos da industria alimentaria
  A11 Coñecer e comprender os aspectos culturais relacionados co procesamento e consumo de alimentos
  A12 Capacidade para fabricar e conservar alimentos
  A13 Capacidade para analizar alimentos
  A14 Capacidade para controlar e optimizar os procesos e os produtos
  A15 Capacidade para desenvolver novos procesos e produtos
  A16 Capacidade para xerir subprodutos e residuos
  A17 Capacidade para analizar e avaliar os Riscos Alimentarios
  A18 Capacidade para xerir a seguridade alimentaria
  A19 Capacidade para avaliar, controlar e xerir a calidade alimentaria
  A20 Capacidade para implementar sistemas de calidade
  A21 Capacidade para asesorar en procesos de comercialización e distribución de produtos
  A22 Capacidade para realizar educación alimentaria
  A23 Capacidade para asesorar legal, cientifica e tecnicamente á industria alimentaria e aos consumidores
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 Capacidade de organización e planificación
  B2 Capacidade de análise e síntese
  B3 Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras
  B4 Coñecementos básicos de informática
  B5 Capacidade de xestión da información
  B6 Adquirir capacidade de resolución de problemas
  B7 Adquirir capacidade na toma de decisións
  B8 Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais
  B9 Habilidades nas relacións interpersoais
  B10 Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade
  B11 Habilidades de razoamento crítico
  B12 Desenvolver un compromiso ético
  B13 Aprendizaxe autónoma
  B14 Adaptación a novas situacións
  B15 Creatividade
  B16 Liderado
  B17 Coñecemento doutras culturas e costumes
  B18 Iniciativa e o espírito emprendedor
  B19 Sensibilidade en temas ambientais
  B20 Motivación pola calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000